ปธ.ศาลปกครองสูงสุด ย้ำ ปีใหม่ 2566 เร่งตัดสินไม่ล่าช้า ลดคดีสะสม

ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด

ประธานศาลปกครองสูงสุด ส่งสารอวยพรปีใหม่ 2566 พร้อมย้ำว่าจะเดินหน้าพิพากษาคดีที่ยังคงค้าง และคดีใหม่ให้แล้วเสร็จในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด ส่งสารอวยพรปีใหม่พุทธศักราช 2566 พร้อมย้ำว่าจะเดินหน้าพิจารณาพิพากษาคดีที่ยังคงค้าง และบริหารจัดการคดีรับเข้าใหม่ให้แล้วเสร็จในกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยสารดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่าน

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2566 ในนามของศาลปกครอง ผมขอตั้งจิตอธิษฐานเพื่อน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ขอทรงพระเจริญ

ในรอบปีที่ผ่านมา ศาลปกครองได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของศาลปกครองในการบริหารจัดการคดีให้ได้รับการพิจารณาด้วยความเป็นธรรม ไม่ล่าช้า เพื่อลดปริมาณคดีค้างสะสม เพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน ได้รับการอำนวยความยุติธรรมโดยรวดเร็ว

ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยจะเห็นได้ว่า แม้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พี่น้องประชาชนยังคงสามารถเข้าถึงความยุติธรรมจากศาลปกครองได้โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเดินทางมาที่ศาลผ่านระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์

และในปี 2566 นี้ ศาลปกครองจะยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีที่ยังคงค้างการพิจารณาในศาลปกครอง และบริหารจัดการคดีรับเข้าใหม่ให้แล้วเสร็จในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม และรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของการพิจารณาพิพากษาคดีปกครอง เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ

รวมทั้งส่งเสริมให้นำกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองมาเป็นทางเลือกในการยุติข้อพิพาท เพื่อให้คู่กรณีได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และสามารถแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายของประชาชนและคู่กรณีได้ทันกาล

ตลอดจนพัฒนาการบังคับคดีปกครองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเร่งรัดการบังคับคดีปกครองให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับคดีปกครอง และให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความเชื่อมั่นต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครอง

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดนโยบายในการยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีและบังคับคดี โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้ จะพัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่องให้ครบทุกขั้นตอนการอุทธรณ์ในศาลปกครองสูงสุด

รวมทั้งระบบติดตามความคืบหน้าคดีด้วยตนเอง และจะพัฒนาห้องไต่สวนห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Courtrooms ในการพิจารณาคดีในศาลปกครองในภูมิภาคให้ครบทุกแห่ง

ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างครบวงจร ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว หลากหลายช่องทาง ไม่มีข้อจำกัดของเวลาและพื้นที่

โดยผมได้เน้นย้ำให้ตุลาการศาลปกครอง และบุคลากรของสำนักงานศาลปกครองทุกคน ร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อส่งมอบการบริการในด้านการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองที่มีคุณภาพมาตรฐานให้กับประชาชนผู้รับบริการอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องประชาชน

และในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2566 นี้ ผมและตุลาการศาลปกครอง พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายศาลปกครองทุกคน ขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านทั้งที่อยู่ในประเทศไทย และพักอาศัยอยู่ในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วโลก

และขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ สมปรารถนาทุกประการ มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง และห่างไกลจากสิ่งไม่ดีทั้งปวง ประสบแต่สิ่งอันเป็นมงคลในชีวิตตลอดปีใหม่นี้ และตลอดไป สวัสดีปีใหม่ครับ