อย. สั่งเพิกถอนผลิตภัณฑ์ ยาขมิ้นชันแคปซูล 1 ทะเบียน เหตุไม่ปลอดภัย

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพิกถอนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาขมิ้นแคปซูล “ตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์” เหตุมีการปลอมแปลงเอกสาร ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

วันที่ 11 มกราคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ที่ 668/2565 เรื่องการเพิกถอนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 1 ทะเบียน ลงนามโดย นายไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

เนื่องจากตรวจสอบพบว่ารายงานผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการยื่น พร้อมคำขอขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร(แบบ ทบ.1) ของยาขมิ้นชันแคปซูล ตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ เลขทะเบียน G 713/63 ผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับคือนาย ธนัท เชี่ยวชาญอักษร เป็นการปลอมแปลงเอกสาร จึงเป็นเหตุให้ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยตามรายการที่กำหนดไว้ในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562

อาศัยอำนาจตามกฎหมาย ตามมาตรา 43(3) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรในการประชุมครั้งที่ 7/2565 วันที่ 26 ธันวาคม 2565 มีคำสั่งเพิกถอนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับสมุนไพร เลขทะเบียน G 713/63 ยาขมิ้นชันแคปซูล ตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ ผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับคือนาย ธนัท เชี่ยวชาญอักษร ด้วยเหตุผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค (ตามคำสั่งเอกสารท้ายข่าว)

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2565