ทร.แจ้ง ให้กำลังพลเรือหลวงสุโขทัย 5 นาย สูญหาย ขณะปฏิบัติหน้าที่

เรือหลวงสุโขทัย
แฟ้มภาพ

ทร.แจ้ง ให้กำลังพลเรือหลวงสุโขทัย 5 นาย สูญหาย ขณะปฏิบัติหน้าที่ เร่งรัดจ่ายสิทธิกำลังพลสินไหมทดแทนให้ครอบครัว

วันที่ 1 มีนาคม 2566 ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ (บก.ทร.) พลเรือเอกปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 พลเอกสิทธิพร มุสิกเกษม รองปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ 254/2566

พลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน
ภาพจากเพจ กองทัพเรือ

เรื่อง สันนิษฐานว่า ข้าราชการกลาโหมถึงแก่ความตาย เพราะสูญหายในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 จำนวน 5 นาย ประกอบด้วย

  1. พันจ่าเอกจิราวัฒน์ เจริญศิลป์ สังกัด หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
  2. จ่าโทโสภณ วงษ์สนิท สังกัด กองเรือยุทธการ
  3. พลฯอับดุลอาซิส มะแอ สังกัด หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
  4. พลฯชัยชนะ ช่างวาด สังกัด กองเรือยุทธการ
  5. พลฯทวีศักดิ์ แซ่เซียว สังกัด หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ทั้งนี้ตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2565

Advertisement

จากเหตุการณ์ เรือหลวงสุโขทัยอับปางเนื่องจากคลื่นลมแรง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ส่งผลให้กำลังพลกองทัพเรือ ที่เดินทางไปกับเรือหลวงสุโขทัย เสียชีวิตจำนวน 24 นาย และสูญหายจำนวน 5 นาย กองทัพเรือ โดย พลเรือเอกเชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ มีความเป็นห่วงครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

พร้อมทั้งได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิกำลังพล ดำเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน แก่ครอบครัวของกำลังพลในด้านต่าง ๆ ตามระเบียบข้อบังคับอย่างเร่งด่วน

โดยครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตและสูญหายนั้น กองทัพเรือได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการทหารเรือ รวบรวมสิทธิกำลังพลที่ทายาทและครอบครัวพึงได้รับ ประกอบด้วย เงินค่าสินไหมทดแทนประกันภัยหมู่แบบ “เฉพาะกิจ” กองทัพเรือ เงินช่วยเหลือจากกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบ กองทัพเรือ

เงินสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการตามระเบียบกรมสวัสดิการทหารเรือว่าด้วยเงินสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการปฏิบัติราชการชายแดน พ.ศ. 2561 และเงินฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี สำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก โดยมอบให้ทายาทและครอบครัว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนไปแล้วส่วนหนึ่ง

นอกจากนั้น กองทัพเรือได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาการได้รับสิทธิในการบรรจุหรือแต่งตั้งทายาทของข้าราชการทหารและทหารกองประจำการที่เสียชีวิต เนื่องจากการรบหรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีพลเรือเอกสุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานคณะกรรมการ ประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิในการบรรจุหรือแต่งตั้งทายาท และกำหนดจำนวนทายาทที่จะได้รับสิทธิ

กรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง โดยได้พิจารณาข้อมูลจากหน่วยต้นสังกัดของกำลังพลที่เสียชีวิต ในการได้รับสิทธิบรรจุหรือแต่งตั้งทายาท จำนวนทั้งสิ้น 24 คน โดยสรุปดังนี้ เสนอกองทัพเรือให้บรรจุทายาท ตามกฎกระทรวง จำนวน 7 คน, บรรจุบุคคลในครอบครัวของผู้เสียชีวิตเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 13 คน รับทราบการเสนอบรรจุทดแทนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล จำนวน 1 คน

Advertisement

ทั้งนี้เมื่อเอกสารเรียบร้อยให้หน่วยต้นสังกัดเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป และรับทราบการสละสิทธิ จำนวน 3 คน (ในอนาคตหากครอบครัวมีความประสงค์จะขอบรรจุทายาทสามารถดำเนินการผ่านต้นสังกัดได้)

ซึ่งคณะกรรมการจะเร่งรัดดำเนินการเพื่อให้สิทธิกำลังพลเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามความตั้งใจของผู้บัญชาการทหารเรือที่ต้องการดูแลครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มกำลัง และดีที่สุด