ศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์ นิติบุคคลอาคารชุด ภัทรศรีพัฒน์ ทาวเวอร์

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ศาลล้มละลายกลาง สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด นิติบุคคลอาคารชุดภัทรศรีพัฒน์ ทาวเวอร์ ย่านพัฒนาการ กทม. ถูกโจทก์ 4 คน ฟ้องล้มละลาย

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.3155/2566 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 5 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ลงนามโดยกนกพร เลิศวรญาณเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วย นางฟีย๊ะ เลาะมะ ที่ 1, นางฟูรอ ลีวัน ที่ 2, นางสุพรรณี สุขถาวร ที่ 3, นางพรจันทร์ แตงโกเมน ที่ 4 โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลลัมละลายกลางขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ นิติบุคคลอาคารชุดภัทรศรีพัฒน์ ทาวเวอร์ ลูกหนี้ เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว ลูกหนี้ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 17/2541 ที่อยู่ 15 ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ54 (พลเทพ) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลได้มีคําสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอํานาจจัดการเกี่ยวกับ กิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่ง ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชําระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ต่อ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคําคู่ความ สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือสํานักงานบังคับคดี ซึ่งลูกหนี้มีภูมิลําเนาอยู่ ภายในกําหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคําสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กําหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ซึ่งตรวจได้จาก เว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ https://ratchakitcha.soc.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566


พิทักษ์ทรัพย์นิติบุุคคลอาคารชุด