ราชกิจจาฯประกาศ เขตพัฒนาท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนนา

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา พ.ศ. 2566 เพิ่มจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้ามาเพิ่ม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง กำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา พ.ศ. 2566 ลงนามโดย นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามที่ได้มีกฎกระทรวงกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาประกอบด้วย เขตท้องที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน โดยมีจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่2/2566 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เห็นชอบการเพิ่มจังหวัดแม่ฮ่องสอนในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานแบบบูรณาการและส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงออกประกาศกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ประกอบด้วย เขตท้องที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน โดยมีจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว

ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป)


ราชกิจจาฯประกาศเขตพัฒนาท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนนา