ยกเลิก! ห้ามเข้าพื้นที่ BTS สายสีลม-สุขุมวิท-ทางเชื่อมMRT แอร์พอร์ต ลิงก์

ข่าวด่วน Breaking News ประชาชาติธุรกิจ

เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชน และมิให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ จึงสั่งห้ามเข้าพื้นที่ตามประกาศนี้ และเปิดตามปกติในเวลา 20.30 น.

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ 6/2563 เรื่อง ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร หรือสถานที่ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563 นั้น

เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชน และมิให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ

อาศัยอำนาตามความในข้อ 3 และข้อ 4 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แห่งพระราชกำนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และข้อ 5 แห่งประกาศตามมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรง จึงออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ห้ามใช้หรือเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ดังต่อไปนี้ ตั้งแต่เวล 14.30 นาฬิกา จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือใช้ในภารกิจของทางราชการ

(1) สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สายสุขุมวิท ได้แก่ สถานีอารีย์, สถานีสนามเป้า,สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, สถานีพญาไท, สถานีราชเทวี, สถานีสยาม, สถานีชิดลม, สถานีเพลินจิต, สถานีนานา, สถานีอโศก และสถานีพร้อมพงษ์

(2) สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สายสีลม ได้แก่ สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ, สถานีสยาม, สถานีราชดำริ และสถานีศาลาแดง

(3) สถานี รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สายสีน้ำเงินได้แก่ สถานีสุขุมวิท, สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, สถานีลุมพินี และสถานีสีลม

(4) ทางเชื่อมระหว่างตึกหรือทางเดินระหว่างอาคารสูง (Sky walk)

(4.1) สถานีเชื่อมต่อการเดินรถระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสพญาไท กับสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีพญาไท

(4.2) ทางเชื่อมตั้งแต่บริเวณรถไฟฟ้าบีทีเอสสยาม ถึงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสนามกีฬาแห่งชาติ

(4.3) ทางเชื่อมตั้งแต่บริเวณรถไฟฟ้าบีทีเอสสยามถึงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสชิดลม

(4.4) ทางเชื่อมตั้งแต่บริเวณรถไฟฟ้าบีทีเอสอโศกถึงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีสุขุมวิท

(4.5) ทางเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสีลมถึงสถานีรถไฟฟ้ำใต้ดิน (MRT) สถานีศาลาแดง

ข้อ 2 มอบหมายให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนำจสั่งการห้ามกระทำการอย่างใด ๆ ที่เป็นการปิดการจราจร ปิดเส้นทางคมนาคม หรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้ไม่อาจใช้เส้นทางคมนาคมได้ตามปกติในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และใช้มาตรการตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยระมัดระวังมิให้มีการปฎิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 14.00 นาฬิกาเป็นต้นไป

ต่อมาเวลา 20.00 น. ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ได้ออกประกาศฉบับที่ 8/2563  แจ้งยกเลิกการห้ามใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร หรือสถานที่ ตามที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้

โดยให้พื้นที่ดังกล่าว กลับมาใช้งานได้ตามปกติ ตั้งแต่เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ