ครม.ประกาศวันหยุด 2564 เพิ่มพิเศษ 4 วัน 4 ภาค

ครม.ประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เป็นวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการประจำปี 2564 ทำให้ประชาชนมีวันหยุดเพิ่มขึ้น 4 วัน ประกอบด้วย

วันหยุดราชการประจำภาคเหนือ ประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี 26 มีนาคม  (1 วัน)

วันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเพณีงานบุญบั้งไฟ 10 พฤษภาคม (1 วัน)

วันหยุดราชการประจำภาคใต้ ประเพณีสารทเดือนสิบ 6 ตุลาคม (1 วัน)

วันหยุดราชการประจำภาคกลาง ประเพณีเทศกาลออกพรรษา 21 ตุลาคม (1 วัน)