สำนักงาน ก.พ. ประกาศเลื่อนวันสอบวัดความรู้ทั่วไป ปี 2564

ข้าราชการ
FILE PHOTO : กรมการปกครอง (ภาพประกอบข่าวเท่านั้น)

สำนักงาน ก.พ. ประกาศเลื่อนวันสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ปี 2564 เป็นวันที่ 8 และ 29 พ.ค. 65 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวพัชรา เพ็ชรทวี ที่ปรึกษาระบบราชการ รักษาราชการแทน รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. ออกประกาศ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

ประกาศดังกล่าว ระบุว่า ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 7 มกราคม 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้กลับมาแพร่ระบาดออกเป็นวงกว้าง กระจายไปในหลายเขตพื้นที่และมีอัตราการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยจะประกาศกำหนดการสอบให้ทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 3 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 12 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

สำนักงาน ก.พ. จึงกำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 เป็นวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565

โดยสำนักงาน ก.พ. จะมีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ http://job2.ocsc.go.th 

ทั้งนี้ กำหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และข้อกำหนดของทางราชการ

 


สำนักงาน ก.พ.