“ดีอี” เตรียมตั้งบอร์ดคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน Digital Park Thailand

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  กระทรวงดิจิทัลฯ ได้เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล จะประกอบด้วย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธาน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลฯ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงบประมาณ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมเป็นกรรมการ และผู้แทนจาก บมจ.กสท โทรคมนาคม เป็นกรรมการและเลขานุการ

โดยมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุน พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะอนุกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการดำเนินงานคัดเลือกผู้ร่วมลงทุน รวมถึงการคัดเลือกบริษัทเอกชน การเจรจา และจัดทำร่างสัญญาร่วมลงทุนกับภาคเอกชนที่ได้รับการคัดเลือก อีกทั้งเรียกให้หน่วยงานเจ้าของโครงการหรือเอกชนเข้าชี้แจงหรือจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพิจารณาการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามความเหมาะสม

นอกจากนั้น กระทรวงฯ ยังเตรียมแต่งตั้งคณะทำงานติดตามการพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม และนวัตกรรมดิจิทัล โดยจะมีปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธาน และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เป็นรองประธาน  ทำหน้าที่ศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการพัฒนาพื้นที่ รวมถึงการกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินการพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางและกรอบระยะเวลาที่กำหนด

               

ทั้งนี้ พื้นที่โครงการ “เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล” (Digital Park Thailand : EECd) ตั้งอยู่ ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ประกอบด้วยโซนต่างๆ ได้แก่ Smart Logistics, Digital Academy & Community Center, Animation & 3D Design Center, Smart City Platform, 5G Testbed, Digital Enterprise eXcellence Ceter, IoT Institute, Startup Incubation & Acceleration Metro (Siam), Digital Playground, Cyber Security และ Advanced Big Data, Cloud and Data Center (ABCD)

สำหรับความคืบหน้าโครงการจัดตั้งสถาบันไอโอทีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (IoT Institute) ดีป้าได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ ในกรอบวงเงินงบประมาณ 1,670 ล้านบาท สำหรับก่อสร้างอาคารนวัตกรรม IoT 1 และ 2 บนพื้นที่ขนาด 30 ไร่ ในโครงการ EECd แล้ว และได้เตรียมโครงการที่จะเริ่มดำเนินการได้เลยโดยไม่ต้องรอสร้าง EECd เสร็จ อาทิ การเตรียมพื้นที่เพื่อสร้างสนามทดสอบเทคโนโลยี 5G

Advertisement