กรมชลประทาน เดินหน้าสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ปาน จ.ลำปาง แก้น้ำท่วม-แล้ง

กรมชลประทาน

กรมชลประทาน เดินหน้าสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ปาน จังหวัดลำปาง หลังชาวบ้าน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลเมืองปาน ตำบลบ้านขอ และตำบลแจ้ซ้อน ร้องขอแหล่งน้ำแก้น้ำท่วม-น้ำแล้ง

วันนี้ 15 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง มีมติเห็นชอบให้กรมชลประทานเดินหน้าสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ปาน

เพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกในเขตพื้นที่การเกษตรให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น และส่งเสริมให้เป็นแหล่งน้ำกักเก็บสำหรับเพื่อการอุปโภคบริโภครวมถึงช่วยบรรเทาอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลาก

               

นายวิทยา แก้วมี รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ในช่วงฤดูแล้งพื้นที่อำเภองาว และอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตรและน้ำอุปโภคบริโภค พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จากปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นประจำ จึงมีแนวคิดการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โดยมีเป้าหมายเพื่อเก็บกักน้ำช่วยเหลือสนับสนุนการเพาะปลูกในเขตพื้นที่การเกษตรของราษฎร รวมถึงเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคของราษฎร และเพิ่มพูนผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งเพื่อยกฐานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง

อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาโครงการอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ ต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคมที่อยู่ในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง มีผู้ได้รับผลประโยชน์และผลกระทบเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ ที่ผ่านมา กรมชลประทานได้จัดประชุมเพื่อนำเสนอรายละเอียดของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ทั้งผู้ที่ได้รับประโยชน์ และผู้ที่เสียประโยชน์ในพื้นที่ครบถ้วนแล้ว

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปาน เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สืบเนื่องจากปี 2544 ราษฎรตำบลเมืองปานได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตร และอุปโภค-บริโภค ต่อมาปี 2545 ราษฎรตำบลเมืองปานได้มีหนังสือถวายฎีกาขอพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปาน เพื่อเป็นแหล่งน้ำให้ราษฎรตำบลเมืองปาน ตำบล บ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

จากนั้นกรมชลประทานได้พิจารณาศึกษาความเหมาะสม และจัดทำรายงานวางโครงการ ผลการศึกษาสรุปว่า บริเวณที่เหมาะสมตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งโป้ง ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน โดยอาคารหัวงานโครงการและขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมของอ่างเก็บน้ำบางส่วน อยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในส่วนป่าอนุรักษ์ (โซน c)

และพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่สุก แม่สอย แม่ตุ๊ย และแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย ซึ่งมีพื้นที่เกินกว่า 500 ไร่ จึงจัดอยู่ในประเภทขนาดของโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งโป่ง ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน เกิดขึ้นจากที่ราษฎรตำบลเมืองปาน ตำบลบ้านขอ และตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน ได้ร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาแหล่งน้ำให้ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค

ในขณะที่ลำน้ำแม่ปาน ซึ่งอยู่ในเขตบ้านทุ่งโป่ง หมู่ 1 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน มีน้ำไหลตลอดทั้งปี แต่ไม่สามารถใช้น้ำในการเกษตรได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากไม่มีอ่างเก็บน้ำคอยเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ทำให้ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้เต็มที่และมีผลผลิตตกต่ำ จึงต้องการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปานขึ้น

แต่เนื่องจากทั้งโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปาน มีอาคารหัวงานโครงการ และพื้นที่น้ำท่วมของอ่างเก็บน้ำ บางส่วนอยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 จึงเป็นโครงการที่เข้าข่ายประเภทและขนาดโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถส่งน้ำเข้าพื้นที่รับประโยชน์ด้านท้ายอ่าง ด้วยระบบท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ปาน

ผลการศึกษาสรุปเป็นที่ชัดเจนแล้วว่า อ่างเก็บน้ำแม่ปาน มีความจุที่ระดับเก็บกักกว่า 15.13 ล้านลูกบาศก์เมตร มีความจุระดับน้ำสูงสุดกว่า 17.12 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ผ่านมาได้จัดการประชุมรับฟังความความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวน 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1 การประชุมปฐมนิเทศโครงการวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 2 การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 และครั้งที่ 3 การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งสอง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562