สนามบินเชียงใหม่ เด้งรับมาตรการฟรีวีซ่า เตรียมเปิดให้บริการ 24 ชม.

สนามบินเชียงใหม่

1 พฤศจิกายนนี้ สนามบินเชียงใหม่เตรียมเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกและ รองรับนักท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวโดยไม่มีความกังวลเรื่องการเดินทาง

วันที่ 19 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพื่อให้สอดรับกับมาตรการฟรีวีซ่า สนามบินเชียงใหม่จะเริ่มเปิดให้บริการได้ 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2566 เป็นต้นไป โดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ ติดตามและกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด

หลังจากราชกิจจาฯประกาศรายชื่อประเทศ ท่องเที่ยวไทย เริ่ม 25 ก.ย. 66-29 ก.พ. 67 เว็บไชต์ราชกิจจาฯ ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน เป็นกรณีพิเศษ

               

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ทำให้ภาคการท่องเที่ยวถดถอย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไปด้วย เมื่อภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกหนึ่งที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและเข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่ในภาพรวมได้รวดเร็ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 วรรคหนึ่ง (3) (ก) แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจการยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ. 2545 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2566 ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้กำหนดรายชื่อประเทศผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน ดังนี้ (1) สาธารณรัฐประชาชนจีน (2) สาธารณรัฐคาซัคสถาน

Advertisement

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. 2566 จนถึงวันที่ 29 ก.พ. 2567 ประกาศ ณ วันที่ 18 ก.ย. 2566