กปภ. ร่วมบูรณาการ 4 หน่วยงาน บรรเทาภัยแล้งทั่วประเทศ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ณ กองบัญชาการกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้วยการสนับสนุนน้ำประปา โดยไม่คิดมูลค่าให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งทั่วประเทศ

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ อาจรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากปรากฏการณ์ “เอลนีโญ” มาเร็วกว่าทุกปีและปริมาณฝนลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต่ำกว่าค่าปกติเฉลี่ย กปภ. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ผลิตและให้บริการน้ำประปา ได้เตรียมพร้อมรับมือ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำดิบในช่วงฤดูแล้งนี้ ด้วยการวางมาตรการและแนวทางการให้บริการ โดยเน้นย้ำให้ทุกสาขาเร่งสำรวจและประเมินปริมาณน้ำดิบ จัดเตรียมกำลังคน รถยนต์บรรทุกน้ำ ตรวจสอบสภาพ เครื่องสูบน้ำ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมวางแผนบริหารจัดการให้เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาตลอดฤดูแล้งนี้

รวมถึงสนับสนุนน้ำประปาโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่รถบรรทุกน้ำของส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่นำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง และในปีนี้ กปภ. พร้อมให้การสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชน ในโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ด้วยการสนับสนุนน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค ณ จุดจ่ายน้ำของ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ โดยไม่คิดมูลค่า

ทั้งนี้ ปี 2561 ที่ผ่านมา กปภ. ร่วมสนับสนุนน้ำจ่ายฟรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนกว่า 56 ล้านลิตร รวมมูลค่า 1.1 ล้านบาท สำหรับปีนี้ กปภ. ร่วมกับกองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวและเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ห้อง 221 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ สำหรับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะขอสนับสนุนน้ำประปาเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ขอให้หน่วยงานส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนพร้อมระบุหมายเลขรถบรรทุกน้ำด้วย เพื่อเป็นการป้องกันการฉวยโอกาสนำน้ำไปจำหน่าย

ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากการวางมาตรการรับมือสำหรับภัยแล้งที่จะมาถึงนี้แล้ว กปภ. ยังเร่งรัดโครงการและแผนงานแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำต่าง ๆ เพื่อให้ทุกโครงการแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดและพร้อมสำหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของประเทศในระยะยาวต่อไป และขอความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ภายใต้แนวคิด “Save Water, you make it : ประหยัดน้ำ คุณทำได้” หากประชาชนในพื้นที่ใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค สามารถแจ้งได้ที่ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ หรือ  PWA Contact Center 1662

Advertisement