กรมปศุสัตว์จัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ที่จ.ภูเก็ต 26-28 ส.ค. นี้ คาดเงินสะพัด50ล้านบาท

กรมปศุสัตว์จัดงานแพะแห่งชาติครั้งที่ 16เปิดโลกปศุสัตว์อันดามัน@ภูเก็ต ส่งเสริมตลาดในและต่างประเทศ 26-28 สิงหาคมนี้ ที่ ประตูเมืองภูเก็ต คาดเงินสะพัด 50 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดภูเก็ตว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายอำพันธ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ ร่วมกิจกรรม แถลงข่าวการจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 16 และเปิดโลกปศุสัตว์อันดามัน @ภูเก็ต 2562 ณ บริเวณสนามหญ้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

นายอำพันธ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในด้านการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์และดำเนินการ ในการส่งเสริมด้านการปศุสัตว์ ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยส่งเสริมการตลาด วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์พื้นบ้าน อาทิ โคเนื้อ แพะและแกะ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนามาตรฐานการผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการออกร้านผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปสู่ตลาดโลก

กรมปศุสัตว์ ได้ให้ความสำคัญกับการเลี้ยงแพะจึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงแพะมาอย่างต่อเนื่อง จากสถิติในปี 2550 มีแพะที่เลี้ยงรวม 444,774 ตัว เกษตรกร 38,653 ครัวเรือน ส่วนในปี 2560 มีแพะที่เลี้ยงรวม 652,964 ตัว เกษตรกร 52,538 ครัวเรือน โดยในระยะเวลา 10 ปีกว่าที่ผ่านมา มีแพะเพิ่มขึ้น 207,890 ตัว เกษตรกรเพิ่มขึ้น 13,885 ราย

ซึ่งกรมปศุสัตว์ มีแผนงานโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะในพื้นที่ 6 เขต ได้แก่ เขต 1 3 6 7 8 และ 9 จำนวนรวม 45 จังหวัด และ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจำนวน 473 กลุ่ม จำนวนเกษตรกร 6,582 ราย และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ งบประมาณจากจังหวัด งบประมาณจากกลุ่มจังหวัด และงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น

นอกจากนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ได้มีแนวทางปรับเปลี่ยนอาชีพการเกษตรที่ผลผลิตมีปัญหาด้านการตลาด ได้แก่ การทำนา สวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมัน ปรับเปลี่ยนเป็นเลี้ยงแพะเป็นอาชีพมากขึ้น จากการประมาณการ พบว่าจำนวนแพะที่ใช้บริโภคในประเทศ ประมาณปีละ 377,000 ตัว นอกจากนั้นมีการส่งออกแพะไปยังตลาดมาเลเซีย ประมาณ 100,000 ตัว/ปี ตลาดลาว และตลาดเวียดนามประมาณ 40,000 ตัว/ปี

“วัตถุประสงค์ของการจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ที่จังหวัดภูเก็ตนั้น เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดความตื่นตัวในการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาอาหาร การเลี้ยง การจัดการฟาร์ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างเกษตรกร นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ และหาแนวทางในการพัฒนาการแปรรูปและการตลาดให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม” นายอำพันธ์กล่าว

ที่สำคัญจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก มีการบริโภคอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี เป็นโอกาสอันดีที่กรมปศุสัตว์จะเข้ามาช่วยสนับสนุนทางด้านวิชาการ การผลิตแพะ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากแพะให้แก่นักท่องเที่ยว ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 16 และเปิดโลกปศุสัตว์อันดามัน @ ภูเก็ต 2562 ที่จะมีขึ้น ในวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00น.-21.00น. ณ ประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณ์แปรรูปแพะ สินค้าOTOP ของฝากของที่ระลึกจำนวนมาก การจัดงานฯครั้งนี้ คาดว่ามีผู้ร่วมเที่ยวชมงานประมาณ 10,000คนเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 50ล้านบาท

ด้าน นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างมุ่งหมายจะมาเยือน ด้วยเหตุนี้ เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต จึงขับเคลื่อนด้วยการอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวเป็นหลัก จึงทำให้ในปีที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวถึง 13,274,769 คน ปัจจุบันนักท่องเที่ยวนิยมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์หรือท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีมากขึ้น ส่งเสริมให้มีสถานที่ท่องเที่ยว ด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น และกระตุ้นให้มีการบริโภคอาหารในพื้นที่สูงขึ้น

จังหวัดภูเก็ต ให้ความสำคัญต่อผู้บริโภค นักท่องเที่ยว โดยสนับสนุนโครงการพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการแข่งขัน ผลิตภัณฑ์ และตลาดเพื่อการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2562 สินค้าที่สำคัญด้านการเกษตรของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ กุ้งมังกร สับปะรดภูเก็ต และแพะ

ในด้านปศุสัตว์ โดยเฉพาะแพะ ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนา การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
การผลิตระดับต้นน้ำหรือในระดับฟาร์ม จังหวัดภูเก็ตได้สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตั้งแต่ สายพันธุ์สัตว์ โดยเฉพาะแพะนม ได้สนับสนุนน้ำเชื้อเพื่อ ปรับปรุงสายพันธุ์สัตว์ การผลิตพืชอาหารสัตว์ รวมทั้งการดูแลสุขภาพสัตว์ เพื่อรองรับระบบฟาร์มให้มีมาตรฐาน กลางน้ำ และปลายน้ำ เช่น การแปรรูป สินค้า ผลิตภัณฑ์จากนมแพะหรือเนื้อแพะ และการแปรรูปนม เช่น นมพาสเจอร์ไรซ์ ไอศกรีม โยเกิร์ต เครื่องสำอาง เป็นต้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ