สกลนคร ปิด 2 หมู่บ้าน 14 วัน หลังผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มต่อเนื่อง

สกลนครปิด 2 หมู่บ้านสกัดโควิด

จังหวัดสกลนคร มีคำสั่งปิด 2 หมู่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน ห้ามผู้ใดเข้าหรือออกจากพื้นที่ หลังผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มต่อเนื่อง

วันที่ 19 เมษายน 2564 เพจเฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร เผยแพร่ คำสั่งจังหวัดสกลนครที่ 14/2564 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564 เรื่อง ปิดสถานที่และห้ามเข้าออกสถานที่ที่กำหนดเป็นการชั่วคราว “ปิดพื้นที่เสี่ยง จำนวน 2 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านปทุมวาปี ม.6 และบ้านทรายทอง ม.11 ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร”

คำสั่งดังกล่าวระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน 2 พื้นที่ดังกล่าว ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 34 และ มาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2548 ข้อ 2 ข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 20) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2564 จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ห้ามผู้ใดเข้าหรือออกจากพื้นที่บ้านปทุมวาปี หมู่ที่ 6 และบ้านทรายทอง หมู่ที่ 11 ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร หากมีความจำเป็นจะต้องเข้าหรือออกจากพื้นที่ ให้ขออนุญาตจากนายอำเภอส่องดาว หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ได้รับมอบหมาย เป็นเวลา 14 วัน

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท ตามมาตรา 51 หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.โรคิดต่อ พ.ศ.2558 หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 แล้วแต่กรณี


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ