ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นเขตปลอดอากรโรงงาน

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศสำนักนายกฯ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา เป็นเขตปลอดอากรโรงงาน ยกเว้นค่าธรรมเนียมอื้อ โดยเฉพาะ อำเภอจะนะ จ.สงขลา 

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และ จังหวัดสงขลา เฉพาะในเขตท้องที่อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย พ.ศ. 2564

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๔๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไปข้อ ๒ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา

และจังหวัดสงขลาเฉพาะในเขตท้องที่อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และ อําเภอสะบ้าย้อย ดังต่อไปนี้(๑) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขยาย โรงงาน ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมการแจ้ง กรณีได้รับยกเว้นการขยายโรงงานหรือกรณีลดหรือเพิ่มเครื่องจักรแต่ไม่เข้าข่ายขยายโรงงาน หรือ การเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงานหรือการก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มขึ้น แล้วแต่กรณี


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ