ตรังชง 50 โครงการวงเงินกว่า 270 ล้านหนุนเศรษฐกิจฐานราก

จังหวัดตรังชง 50 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 วงเงิน 270 ล้านบาท หวังฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ลดผลกระทบโควิด-19

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ จังหวัดตรังได้จัดให้มีการประชุมกลั่นกรองโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2564 เห็นชอบกรอบแผนงานหรือโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 กรอบวงเงิน 170,000 ล้านบาท ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 วงเงิน 500,000 ล้านบาท โดยกำหนดให้จัดทำข้อเสนอกรอบการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาทนั้น

นายขจรศักดิ์กล่าวต่อไปว่า สำหรับกรอบวงเงินของจังหวัดตรัง จำนวน 118,306,894 บาท มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2564 รับทราบกรอบการดำเนินการและคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการ รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมจะต้องมีลักษณะ 4 ด้าน ดังนี้ ด้านการพัฒนาสินค้า ท่องเที่ยวบริการ และการค้า ด้านการยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้านการเกษตร/อุตสาหกรรม ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัว และพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน และโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการกระจายประโยชน์ให้กับประชาชนในระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน

“ทั้งนี้ ในการประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จำนวน 50 โครงการ วงเงิน 270,331,090 บาท เป็นโครงการที่เสนอโดยส่วนราชการ จำนวน 21 โครงการ วงเงิน 104,989,540 บาท โครงการที่เสนอโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 29 โครงการ


ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 18,290,000 บาท เทศบาลนครตรัง จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 11,595,000 บาท เทศบาลเมืองกันตัง จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 18,778,000 บาท และโครงการของเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอผ่านสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง จำนวน 25 โครงการ วงเงิน 116,216,300 บาท” นายขจรศักดิ์กล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ