ภูเก็ตออกหนังสือด่วนที่สุด “ปรับระดับเตือนภัย” รับมือ “สึนามิ”

ภูเก็ตออกหนังสือด่วนที่สุด”ปรับระดับเตือนภัย”รับมือ”สึนามิ

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตออกหนังสือด่วนที่สุดปรับระดับเตือนภัยรับมือ “สึนามิ” หลัง “ทุ่นเตือนภัยชำรุด” พร้อมเตรียม “แผนเผชิญเหตุ” รับวันหยุดยาวมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไป

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (7ก.ค. 65) ทางนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ได้ออกหนังสือที่ ภก (กปภจ) 0021/ว 0104

ลงนามวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ระบุถึง นายอำเภอ/ผู้อำนวยการอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้อำนวยการท้องถิ่น ทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ

               

โดยเนื้อหาระบุว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ใด้รับแจ้งจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ว่า จากสถานการณ์แผ่นดินไหวในทะเลบริเวณหมู่เกาะอันดามันต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นมา ประกอบกับทุ่นสึนามิของประเทศไทยอยู่ระหว่าง “การเตรียมการติดตั้งทุ่นตัวใหม่” ทดแทนตัวเดิมที่เสียหายทำให้ประชาชนมีความวิตกกังวลต่อระบบการแจ้งเตือนภัยกรณีหากเกิดสึนามิ

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
ได้ปรับระดับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต จึงขอให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเเนินการ ดังนี้

1.การทดสอบระบบการแจ้งเตือน โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะเพิ่มการทดสอบความพร้อม การแจ้งเตือนของหอเตือนภัยสึนามิ จากเดิมกำหนดทดสอบระบบส่งสัญญาณไปยังหอเตือนภัยในทั่วประเทศทุกวันพุธ เวลา 08.00 น.

เปลี่ยนเป็นกำหนดทดสอบการส่งสัญญาณไปยังหอเตือบภัยสึนามิในพื้นที่ 6 จังหวัดฝั่งอันดามัน ทุกวัน เวลา 08.00 น. เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 จึงขอให้อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้ภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ทราบ และให้จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำหอเตือนภัยในพื้นที่

พร้อมทั้งรายงานผลการรับสัญญาณในพื้นที่ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตทราบทุกวัน ภายในเวลา 08.30 น. ทางโทรศัพท์หมายเลข 076-510-098 หรือ Line Id : ddpmpkt

ภูเก็ตออกหนังสือด่วนที่สุด”ปรับระดับเตือนภัย”รับมือ”สึนามิ

2.ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสาร ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนไนพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ ในประเด็นเกี่ยวกับความพร้อมของระบบเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนของประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ รายละเอียดตามสิ่งที่มาด้วย

3.ให้เตรียมความพร้อมของศูนย์พักพิง และป้ายบอกเส้นทางการอพยพที่ติดตั้งในพื้นที่ให้พร้อมใช้งานได้ตามปกติ

ภูเก็ตออกหนังสือด่วนที่สุด”ปรับระดับเตือนภัย”รับมือ”สึนามิ

4.เนื่องจากในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ซึ่งอาจจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวในบริเวณชายทะเลของจังหวัดจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ ขอให้อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่น เตรียมความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน ทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย และแผนเผชิญเหตุ รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมบรรเทาภัยสำหรับปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

5.หากเกิดเหตุสาธารณภัย และส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ใดให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอที่ได้รับผลกระทบ

ภูเก็ตออกหนังสือด่วนที่สุด”ปรับระดับเตือนภัย”รับมือ”สึนามิ

ดำเนินการสรุปสถานการณ์และรายงานให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตทราบต่อเนื่องทุกวัน ทางโทรสารหมายเลข 076-510-097 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ phuketdis[email protected] ตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

ภูเก็ตออกหนังสือด่วนที่สุด”ปรับระดับเตือนภัย”รับมือ”สึนามิ ภูเก็ตออกหนังสือด่วนที่สุด”ปรับระดับเตือนภัย”รับมือ”สึนามิ