Zen ประกาศปรับขึ้นราคาบุฟเฟ่ต์ เซ่นต้นทุนแพง เริ่ม 1 ก.พ.

Zen ร้านอาหารญี่ปุ่น แจ้งปรับขึ้นราคาบุฟเฟ่ต์ รับมือราคาวัตถุดิบขึ้นสูง เริ่ม 1 ก.พ.

วันที่ 25 มกราคม 2565 ร้านอาหาร Zen ภายใต้บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งปรับราคา Grand Premium Buffet จากราคาเดิม 699บาท ขยับเป็น 799 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 65 – 30 เมษายน 2565

ส่วน Grand Premium Buffet ราคา 1,199 บาท ยังคงเป็นราคาเดิม และสามารถใช้บริการได้ 1 ชั่วโมง 45 นาที

ทั้งนี้ การปรับขึ้นราคา เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนในการประกอบอาหารต่างๆมีการปรับสูงขึ้น ดังนั้น ทางร้านต้องรักษาคุณภาพของวัตถุดิบ และการบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานของร้าน

อย่างไรก็ตาม ทางร้านยังได้ขออภัยและกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน ZEN Buffet มาโดยตลอด บริษัทจะพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของอาหาร บริการ และพัฒนาเมนูใหม่ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าต่อไป