“ทนายบัญชา” ชี้ล่ารายชื่อปลด “บิ๊กป้อม” พ้นตำเเหน่งในครม. ไร้ผลทางกฎหมาย !

2 ก.พ. 2561 นายบัญชา ปรมีศณาภรณ์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศ (สปช.) และอดีตสมาชิกสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวว่า การที่ชี้นำให้ประชาชนมาลงชื่อให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลาออกจากตำแหน่งนั้น เป็นการกระทำที่ไม่มีกฎหมายรองรับ เพราะการทำโพลเป็นความเห็นของประชาชนส่วนหนึ่ง แต่ไม่ใช่เป็นการลงประชามติ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542

คำว่า ประชามติ หมายถึงประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศที่แสดงออกในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มติของประชาชนที่รัฐให้สิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองร่างกฎหมายที่สำคัญ ที่ได้ผ่านสภานิติบัญญัติ (สนช.)แล้ว หรือให้ตัดสินปัญหาสำคัญในการบริหารประเทศ แต่การแสดงความเห็นดังกล่าว มิใช่เป็นปัญหาสำคัญในการบริหารประเทศ

อีกทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวดที่ 8 คณะรัฐมนตรี มาตรา 170 บัญญัติว่า “ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว เมื่อ (3) สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ ”ปัจจุบันสนช.ทำหน้าที่รัฐสภา, สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ดังนั้น ความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประวิตร จะสิ้นสุดต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย มิฉะนั้น หากในอนาคต ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่าตำแหน่งใด เมื่อมีประชาชนที่เข้าร่วมแสดงความเห็นให้ “พ้นจากตำแหน่ง” สามารถกระทำได้โดยประชาชนส่วนหนึ่งออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วเป็นไปตามความคิดเห็นนั้น จะทำให้ประเทศชาติวุ่นวาย ไม่มีความสงบสุข จึงอยากให้ทุกฝ่ายยึดถือกฎหมายเป็นสำคัญ

 

ที่มา มติชนออนไลน์

Advertisment