เปิดรายชื่อ 85 ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ พลังประชารัฐ รัตนเศรษฐ-อัศวเหม เซฟโซน

ลำดับ ปาร์ตี้ลิสต์ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ

พรรคพลังประชารัฐ ยื่นรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 85 คน ประวิตร ปาร์ตี้ลิสต์ ลำดับ 1-แกนนำป่ารอยต่อ-บ้านใหญ่-นายทุนพรรค ติดลำดับหัวแถวพรึ่บ 

วันที่ 4 เมษายน 2566 รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ แจ้งว่า พรรคพลังประชารัฐได้ส่งรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ จำนวน 85 คน ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดังนี้

เปิดลำดับรายชื่อ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคพลังประชารัฐ 85 ราย

ลำดับที่ 1 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ
ลำดับที่ 2 นายสันติ พร้อมพัฒน์
ลำดับที่ 3 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
ลำดับที่ 4 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ
ลำดับที่ 5 นายอุตตม สาวนายน
ลำดับที่ 6 นายไพบูลย์ นิติตะวัน
ลำดับที่ 7 นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์
ลำดับที่ 8 นางสาวพิม อัศวเหม
ลำดับที่ 9 นายวิรัช รัตนเศรษฐ
ลำดับที่ 10 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

ลำดับที่ 11 นายสกลธี ภัททิยกุล
ลำดับที่ 12 นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ
ลำดับที่ 13 นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์
ลำดับที่ 14 นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์
ลำดับที่ 15 นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
ลำดับที่ 16 นางสาวธนพร ศรีวิราช
ลำดับที่ 17 นายนิพันธ์ ศิริธร
ลำดับที่ 18 นายอภิชัย เตชะอุบล
ลำดับที่ 19 พลตำรวจเอกยงยุทธ เทพจำนงค์
ลำดับที่ 20 นายปัญญา จีนาคำ

ลำดับที่ 21 นายชาญกฤช เดชวิทักษ์
ลำดับที่ 22 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ
ลำดับที่ 23 นางสมพร จูมั่น
ลำดับที่ 24 นายชวน ชูจันทร์
ลำดับที่ 25 นายโกมินทร์ ทีฆธนานนท์
ลำดับที่ 26 นางวลัยพร รัตนเศรษฐ
ลำดับที่ 27 นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล
ลำดับที่ 28 นายธนสาร ธรรมสอน
ลำดับที่ 29 นายสุธี พงษ์เพียรชอบ
ลำดับที่ 30 นายพิริยะ โตสกุลวงศ์

ลำดับที่ 31 นายไพรัตน์ ตันบรรจง
ลำดับที่ 32 นายธนากร มณีโชติ
ลำดับที่ 33 นายคุณปิณ ติรณศักดิ์กุล
ลำดับที่ 34 นายบำรุง สักลอ
ลำดับที่ 35 นายเกรียงศักดิ์ ภู่พันธ์ตระกูล
ลำดับที่ 36 นายทักษิณ แก้วสามดวง
ลำดับที่ 37 นายสมพร ดำพริก
ลำดับที่ 38 นายภัฏ สุริวงษ์
ลำดับที่ 39 นายธีธวัช คำเงิน
ลำดับที่ 40 นายจาตุรงค์ ถนอมกลาง

ลำดับที่ 41 นางมลธิชา ไชยบาล
ลำดับที่ 42 นายปิยทัศน์ พรพินิจพงศ์
ลำดับที่ 43 พ.ต.ท.อนุรักษ์ จิรจิตร
ลำดับที่ 44 นางสาวปุณิกา เศรษฐกุลดี
ลำดับที่ 45 นางภัทธมน เพ็งส้ม
ลำดับที่ 46 นายพนม ประเสริฐศรี
ลำดับที่ 47 นายกีรติ เจริญศรี
ลำดับที่ 48 นายประวัติ กองเมืองปัก
ลำดับที่ 49 นางสาวสีตีฮาหยาด ปีไสย
ลำดับที่ 50 นายไพฑูรย์ ผิวผาง

ลำดับที่ 51 นายสิทธิพร แช่ม
ลำดับที่ 52 นางจิราภรณ์ สุพล
ลำดับที่ 53 นายสฤษฏ์พัฒน์ ภมรวิสิฐ
ลำดับที่ 54 นางวิชญาดา บุญฤทธิ์
ลำดับที่ 55 นายวัชรพงศ์ ปิโย
ลำดับที่ 56 นายโนชญ์ ชาญด้วยกิจ
ลำดับที่ 57 นายธนบดี แจ่มแจ้ง
ลำดับที่ 58 นายศรีรุ่ง รัตนศิลา
ลำดับที่ 59 นายสมชาย สินมา
ลำดับที่ 60 นางสุภาวดี สุวรรณประทีป

ลำดับที่ 61 นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์
ลำดับที่ 62 นางปรีมาส เหมะธุลิน
ลำดับที่ 63 นายพิษณุ เขื่อนเพชร
ลำดับที่ 64 นายอาดิษฐ์ กัลยาณมิตร
ลำดับที่ 65 นายบรรจง ยางยืน
ลำดับที่ 66 นายชาตรี อยู่ประเสริฐ
ลำดับที่ 67 นายเสน่ห์ ขาวโต
ลำดับที่ 68 นายกฤษณกร สิงคมาศ
ลำดับที่ 69 นายประพล เวียงนาค
ลำดับที่ 70 นายสายัณห์ ไกรนรา

ลำดับที่ 71 นายชาลี เจริญสุข
ลำดับที่ 72 พ.ต.ท.สมชาย โตเจริญ
ลำดับที่ 73 นายแวฮามะ บากา
ลำดับที่ 74 นายพัฒนจักษ์ แพทย์รัฏณิ์
ลำดับที่ 75 นางสาววิชยา พิศสุวรรณ
ลำดับที่ 76 นางสาวธนัชนัญญ์ ทรัพย์ญาณกรณ์
ลำดับที่ 77 นางสาวสิริกาญจน์ ตั้งจิตนุสรณ์
ลำดับที่ 78 นายสว่าง นาคพันธ์
ลำดับที่ 79 นายสุเทพ อภิศักดิ์มนตรี
ลำดับที่ 80 นายวิสัย เขตสกุล

ลำดับที่ 81 นายธัญญเขตต์ ยาวาหาบ
ลำดับที่ 82 นายปกริช กี่สิ้น
ลำดับที่ 83 นายดฤทธิ์ บุศเนตร
ลำดับที่ 84 นายธนกร อุดมศรี
ลำดับที่ 85 นายสมนึก ล่องสมุทร

พรรคพลังประชารัฐ