เกมรุกก้าวไกล ชงกฎหมาย 45 ฉบับ รื้อมรดก ประยุทธ์-ทุบทุนใหญ่ผูกขาด

ก้าวไกล

รัฐบาลพรรคก้าวไกลชนะเลือกตั้งมาแล้ว 25 วัน แต่ยังไม่สามารถตั้งรัฐบาลใหม่ได้ เพราะต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรองผลการเลือกตั้ง

พรรคก้าวไกลปักธง 100 วัน รื้อ มรดกประยุทธ์ และ คสช.ที่ฝังรากลึก กว่า 8 ปี และทลายทุนผูกขาดด้วยกฎหมาย 45 ฉบับ ทั้งเศรษฐกิจ ความมั่นคง การเมือง สังคม

การเมือง 11 ฉบับ 1.ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 2.พ.ร.บ.รับราชการทหาร (ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร) 3.พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 4.พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช. 5.พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง

6.พ.ร.บ.ความมั่นคง (ยุบ กอ.รมน.) 7.พ.ร.บ.ฉุกเฉิน 8.พ.ร.บ.กฎอัยการศึก 9.พ.ร.บ.การบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ และ 11.พ.ร.บ.นิรโทษกรรมคดีการเมือง

สิทธิเสรีภาพ 8 ฉบับ ได้แก่ 1.ประมวลกฎหมายอาญา (หมิ่นประมาท/112/116) พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 3.ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 4.ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 5.พ.ร.บ.บิดเบือนกฎหมาย 6.พ.ร.บ.ชาติพันธุ์ 7.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (สมรสเท่าเทียม) และ 8.พ.ร.บ.รับรองอัตลักษณ์ทางเพศ

บริการสาธารณะ 4 ฉบับ ได้แก่ 1.พ.ร.บ.การศึกษา 2.พ.ร.บ.น้ำประปา 3.พ.ร.บ.การขนส่งทางบก และ 4.พ.ร.บ.ถนน

ปฏิรูประบบราชการ 6 ฉบับ ได้แก่ 1.พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ 2.พ.ร.บ.คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต 3.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 4.พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 5.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และ 6.พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

ปฏิรูปที่ดิน 8 ฉบับ ได้แก่ 1.ประมวลกฎหมายที่ดิน 2.พ.ร.บ.ป่าไม้ 3.พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 4.พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 5.พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 6.พ.ร.บ.ป่าชุมชน 7.พ.ร.บ. ส.ป.ก. และ 8.พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เศรษฐกิจ 4 ฉบับ ได้แก่ 1.พ.ร.บ.ภาษีความมั่งคั่ง 2.พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต (สุราก้าวหน้า) 3.พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า และ 4.พ.ร.บ.ประมง

สิ่งแวดล้อม 2 ฉบับ ได้แก่ 1.พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ 2.พ.ร.บ.อากาศสะอาด และรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษ (PRTR) แรงงาน 2 ฉบับ ได้แก่ 1.พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ และ 2.พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน

ขณะที่ร่าง พ.ร.บ.ที่ค้างอยู่ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา 147 วรรคสอง เปิดช่องให้ “รัฐบาลใหม่” หยิบขึ้นมา “ปัดฝุ่น” อีกครั้งภายใน 60 วัน จำนวน 29 ฉบับ อาทิ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

ร่าง พ.ร.บ.การจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (สอดคล้องคู่ชีวิต)

ร่าง พ.ร.บ.การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.อาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ปรับปรุงกระบวนการพิจารณาอนุญาตการควบคุมและกำกับดูแล การโฆษณาอาหาร การดำเนินการกับของกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติยิ่งขึ้น) ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. ….

ร่าง พ.ร.บ.ล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร้องขอรับเงินทดแทนที่วางไว้ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

ร่าง พ.ร.บ.การแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. …. (การเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ)

ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากร และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.กำหนดวิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และได้รับการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า หรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง พ.ศ. ….

ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิก พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.ประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทประกันภัย โดยกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยมีเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน)

ร่าง พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทประกันภัย โดยกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยมีเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงิน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน)

ร่าง พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ปรับปรุงหน้าที่ อำนาจ และการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุมการตรวจสอบการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐมากขึ้น)

ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

พรรคก้าวไกลเตรียมเมล็ดพันธุ์ใหม่-ต้นกล้าแห่งความความหวัง ผ่านกฎหมาย 45 ฉบับ ทันทีที่มีนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ชื่อ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์