จับตาวาระ ครม. แก้สัญญารถไฟไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน เคาะค่าโดยสารสายสีเหลือง

ประชุมครม วาระ ครม 27062566

จับตาวาระ ครม.ประยุทธ์ ทิ้งทวนก่อนเลือกประธานสภา-นายกรัฐมนตรีคนใหม่ แก้สัญญารถไฟความเร็วสูงสามสนามบิน 2.7 แสนล้านบาทให้กลุ่มซี.พี. เคาะค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 15-45 บาท พ่วง MRT-สายสีม่วง อัพเดตลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ตกสำรวจ

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนที่จะมีการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายกรัฐมนตรี 1 สัปดาห์ ด้วยการพิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงสามสนามบิน มูลค่าเงินลงทุนกว่า 276,561 ล้านบาทให้กับกลุ่มซี.พี.

นอกจากนี้ เตรียมเคาะค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเหลืองในอัตราคาแรกเข้า 15 บาท สูงสุดที่ 45 บาท รวมถึงการรายงานความก้าวหน้าของการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

สำหรับเรื่องวาระอื่น ๆ มีดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา 5 เรื่อง

 • กระทรวงการคลัง ขอความเห็นชอบการโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FDIF 1 และ FIDF 3
 • กระทรวงวัฒนธรรมขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการก่อหนี้ผูกพันตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการค่าเช่ารถยนต์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • กระทรวงอุตสาหกรรมขอความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …จำนวน 3 ฉบับ
 • กระทรวงคมนาคมขออนุมัติร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สายเฉลิมรัชมงคล (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)
 • ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการยกเลิกข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วม พ.ศ. 2565 พ.ศ. ….
 • และร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยอัตราและวิธีการจัดเก็บค่าบริการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่น ๆ เกี่ยวกับการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ พ.ศ. …. (รวม 5 ฉบับ)
 • กระทรวงพาณิชย์ขอความเห็นชอบกำหนดสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

เรื่องเพื่อทราบ 4 เรื่อง

 • คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ ครั้งที่ 1/2566
 • คณะกรรมการประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานความก้าวหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และการใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
 • คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) รายงานผลการดำเนินการแก้ปัญหาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 276,561 ล้านบาท ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กับ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด หรือ กลุ่มซี.พี. เป็นเอกชนคู่สัญญา
 • กระทรวงการคลังรายงานการดำเนินโครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3

เรื่องเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ 10 เรื่อง เช่น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รายงานผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะกรณีการจัดให้มีห้องน้ำสาธารณะสำหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) รายงานมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565

กระทรวงการคลัง ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี การท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ….. และร่างกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอขยายระยะเวลาดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตช์ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไปต้องเป็นตามมาตรฐาน พ.ศ. ….

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อป้องกันการทุจริต

เรื่องทราบเพื่อเป็นข้อมูล 3 เรื่อง

กระทรวงพาณิชย์รายงานสถานการณ์ส่งออกของไทย ประจำเดือนเมษายน และ 4 เดือนแรกของปี 2566 และสรุปภาพรวมดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนพฤษภาคม 2566


กระทรวงยุติธรรมรายงานผลการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดี ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมบังคับคดี