ด่วน ศาลรัฐธรรมนูญเลื่อนพิจารณาคำร้อง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีโหวตนายกฯ

ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ เลื่อนพิจารณาคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีโหวตนายกฯ รอบ 2 ไปเป็นวันที่ 16 สิงหาคม 2566

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 กรณีรัฐสภา (ผู้ถูกร้อง) มีมติตีความว่าการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในรอบที่สองเป็นญัตติทั่วไป ต้องห้ามนําเสนอญัตติซ้ำอีก ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563 ข้อ 41 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 272

เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนทั้งสามคือ รองศาสตราจารย์ พรชัย เทพปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง ชเลธร และนางปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์ และคณะ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง มาตรา 5 วรรคหนึ่ง มาตรา 25 วรรคสาม และมาตรา 27

โดยผู้ร้องกล่าวอ้างว่า ผู้ร้องเรียนที่ 1 และที่ 2 เป็นประชาชนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยเลือกพรรคก้าวไกลซึ่งมีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นบุคคลเพียงรายชื่อเดียวที่พรรคก้าวไกลเสนอชื่อเป็นบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

และผู้ร้องเรียนที่ 3 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล การที่รัฐสภามีมติดังกล่าวละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนทั้งสาม และขอให้กําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ โดยให้มีคําสั่งยุติการเลือกนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย

ล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคําร้องให้พิจารณาวินิจฉัย (เพิ่มเติม) ของผู้ตรวจการแผ่นดินฉบับลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 แล้วมีคําสั่งรับรวมไว้ในสํานวนศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคําร้อง คําร้องเพิ่มเติม และเอกสารประกอบแล้วเห็นว่าคําร้องนี้มีประเด็นสําคัญที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและมีประเด็นเชิงหลักการการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติม จึงให้เลื่อนการพิจารณาสั่ง คําร้อง และให้สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญต่อไป

สําหรับคําขอให้กําหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัย ให้รอสั่งในคราวเดียวกันกับการพิจารณาสั่งคําร้อง

ทั้งนี้ ให้ผู้ร้องระบุสถานะบุคคลของคณะผู้ร้องเรียนที่ 3 ทุกรายว่า เป็นประชาชนหรือสมาชิกรัฐสภา โดยให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ให้นัดพิจารณาคําร้องนี้ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.

 

ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด ปมเสนอชื่อพิธา ซ้ำ