ครม.แต่งตั้ง ศุภวุฒิ สายเชื้อ นั่งประธานบอร์ดสภาพัฒน์ กรรมการใหม่ 10 คน

ศุภวุฒิ สายเชื้อ
ศุภวุฒิ สายเชื้อ

ครม.เห็นชอบ “ศุภวุฒิ” นั่งประธานบอร์ดสภาพัฒน์-วัน อยู่บำรุง และ บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ นั่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.รับทราบการแต่งตั้งประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจฯ จำนวน 11 คน ดังนี้

1.นายศุภวุฒิ สายเชื้อ ประธานสภา และกรรมการ 2.นายกงกฤช หิรัญกิจ 3.นายกฤษณะ วจีไกรลาศ 4.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 5.นายปิยะมิตร ศรีธรา 6.นายวิษณุ อรรถวานิช 7.น.ส.รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์ 8.นายสมประวิณ มันประเสริฐ 9.นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล 10.นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล 11.นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ

ครม.เห็นชอบแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 1.นายวัน อยู่บำรุง 2.นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

น.ส.เกณิกากล่าวว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ รวม 10 คน 1.พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม ประธานกรรมการ และกรรมการอื่น ดังนี้ 2.นายอนุกูล ปีดแก้ว 3.นายสมมาตร มณีหยัน 4.นายเดชบุญ มาประเสริฐ 5.นายมณเฑียร อินทร์น้อย 6.นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา 7.นายอณุศาสณ์ อรรถวิทยา 8.นายอดิศร นุชดำรงค์ 9.นายอำนาจ จำรัสจรุงผล 10.น.ส.อุษณี กังวารจิตต์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติเป็นต้นไป

ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จำนวน 7 คน ดังนี้ 1.นางศรัณยา สุวรรณพรหม 2.พ.ต.อ.พัฒน์เชษฐ์ อุ่นอนันต์ 3.นายชุติเดช มีจันทร์ 4.นายพรชัย อินทร์สุข 5.นายภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ 6.นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ 7.นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ครม.มีมติเป็นต้นไป

น.ส.เกณิกากล่าวว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา รวม 7 คน ดังนี้ 1.นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ ประธานกรรมการ 2.นายอภัย สุทธิสังข์ 3.นายดนัย วิจารณ์ 4.พล.อ.นิธิ จึงเจริญ 5.พล.ต.ต.วรากร อยู่อย่างไท 6.พล.ต.ต.มนตรี แป้นเจริญ 7.นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ครม.มีมติเป็นต้นไป


ครม.เห็นชอบตามที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เสนอ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้พ้นตำแหน่งจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 6 คน ดังนี้ 1.นายณปกรณ์ ธนสุวรรณเกษม ประธานกรรมการ 2.นายธนา โพธิกำจร 3.นายอภิรัต ศิรินาวิน 4.นายวุฒิรักษ์ เดชะพงษ์พันธุ์ 5.นายฉัตรชัย ธนาฤดี 6.นายเทพรัตน์ พิมลเสถียร