ครม. อนุมัติ ยกเว้นค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี
นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี

ครม.ไฟเขียว ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ 2 ฉบับ ลดต้นทุนผู้ประกอบการ ยอมเสียรายได้ 23 ล้าน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอ เพื่อ 3 วัตถุประสงค์หลัก คือ 1.เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนของผู้ประกอบการที่ยื่นขอรับใบอนุญาต 2.ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และ 3.สร้างแรงจูงใจให้มีการยื่นขอใบอนุญาตและใบรับรองเพิ่มมากขึ้น

นางรัดเกล้ากล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีการออกกฎกระทรวงบังคับใช้ 2 ข้อ ดังนี้ 1.กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 โดยได้กำหนดค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาต รวม 6 รายการ

ได้แก่ ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ ตรา มอก., ใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์, ใบอนุญาตนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่าย, คำขอย้ายสถานที่, คำขอโอนใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาต และกรณีใบอนุญาตหายหรือชำรุดเสียหายมาก

2.กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง พ.ศ. 2552 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 โดยได้กำหนดค่าธรรมเนียมคำขอรับใบรับรอง ค่าธรรมเนียมใบรับรอง และค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบรับรอง ที่ครอบคลุมทั้งสิ้น 9 รายการ โดยในวันนี้ อก. ได้นำเสนอการยกเว้นค่าธรรมเนียม 3 รายการดังกล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดทำรายงานประมาณการการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมาตรการดังกล่าวจะทำให้รัฐเสียรายได้จากการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประมาณ 21.6 ล้านบาท


และจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมบางรายการสำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง ประมาณ 1.4 ล้านบาท โดยกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทั้ง 2 ฉบับนั้น จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567