ครม.ไฟเขียว จ้างงานบัณฑิตใหม่ 1 ปี 1 หมื่นอัตรา เงินเดือน 1.8 หมื่นบาท

ครม.ไฟเขียว จ้างงาน ป.ตรี บรรจุเป็นพนักงานข้าราชการเฉพาะกิจ 10,000 อัตรา ใช้วงเงิน 2,254 ล้านบาท สัญญาจ้าง 1 ปี เงินเดือน 18,000 บาท

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 10,000 อัตรา วงเงิน 2,254.32 ล้านบาท (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น) โดยให้ได้ค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน ตลอดสัญญาการจ้างงาน โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

การทำสัญญาการจ้างไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง หรือ ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2565 และไม่มีการต่อสัญญาจ้าง และให้สรรหาพนักงานราชการเฉพาะกิจรายใหม่ได้ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงระหว่างปีและยังไม่ครบระยะเวลาสิ้นสุดของกรอบอัตรากำลัง โดยมีระยะเวลาที่เหลือจะต้องไม่น้อยกว่า 1 เดือน เมื่อครบรอบการประเมินผลงานและพฤติกรรมหากไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอาจเลิกจ้างได้ทันที

ทั้งนี้ การจัดสรรกรอบกำลังให้แก่ส่วนราชการในหน่วยงานส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด รวม 14 หน่วยงาน (28 ส่วนราชการ) ประกาศรับสมัคร สรรหา และบรรจุเข้าเป็นพนักงานข้าราชการเฉพาะกิจตามจำนวนกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการที่ได้รับการจัดสรร โดยกำหนดอายุบัญชีไม่เกิน 1 ปี โดยไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2565