เคาะแนวทางออกสลากการกุศล-รมว.คลัง นั่งประธาน

แฟ้มภาพ - ไตรศุลี ไตรสรณกุล

ครม.ไฟเขียวปรับปรุงแนวทางออกสลากการกุศล ปรับปรุงองค์ประกอบ รมว.คลัง นั่งประธาน

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้มีการปรับปรุงหลักการและแนวทางการพิจารณาการออกสลากการกุศล ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

การปรับปรุงแนวทางดังกล่าวเนื่องมาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ดำเนินการจัดพิมพ์ จัดจำหน่าย และจ่ายเงินสนับสนุนโครงการสลากการกุศลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2561 และ วันที่ 9 เม.ย. 2562 รวม 16 โครงการ รวมเป็นเงิน 7,988 ล้านบาท เสร็จสิ้นแล้ว

“จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงแนวทางเพื่อให้การพิจารณาออกสลากการกุศลครั้งต่อ ๆ ไปเป็นไปอย่างเหมาะสม มีความรอบคอบ ชัดเจน และเกิดประโยชน์ และสอดคล้องกับสถานการณ์และข้อเท็จจริงในปัจจุบัน”

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า สำหรับประเด็นที่มีการปรับปรุงประกอบด้วย 1.ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศล โดยเปลี่ยนประธานกรรมการจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และเพิ่มเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ ภายหลังการการปรับปรุงแล้ว คณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศล จะประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการสภาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการพิจารณารายละเอียดของหลักการและแนวทางพิจารณาการออกสลากการกุศลภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ ที่ ครม. พิจารณากลั่นกรองโครงการสลากการกุศลของหน่วยงานต่างๆ


2.กำหนดประเภทหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้ในปัจจบัน ทำให้หน่วยที่จะขอรับการสนับสนุนได้ประกอบด้วย หน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หน่วยงานของรัฐที่ขอรับหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและให้หมายความรวมถึงสภากาชาดไทยด้วย), มูลนิธิที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

3.ให้ความสำคัญกับโครงการที่มีผลลัพธ์และสัมฤทธิ์ต่อประชาชนและสังคม เช่น เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านการสาธารณสุข การป้องกันและบรรเทาโรคติดต่ออันตราย หรือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โครงการที่ก่อประโยชน์แก่ประชาชนในวงกว้าง โครงการที่ไม่ได้รับหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐแต่ไม่เพียงพอ และไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณของรัฐทั้งทางตรงและทางอ้อม

4.สามารถยกเลิกโครงการได้ในกรณีที่มีการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ