กรมโยธาฯ MOU “ม.รามคำแหง-บ.เซโซน” จากญี่ปุ่นวิจัยคอนกรีตรีไซเคิลใช้ในงานก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2562 ได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการดำเนินงานวิจัยด้านคอนกรีตจากมวลรวมรีไซเคิล (Recycled Aggregate Concrete) ระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง และบริษัท เซโซน (SAEZONE) จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้ เป็นการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง และบริษัท เซโซน จำกัด ประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์ ความร่วมมือทางด้านการศึกษา การวิจัย ฝึกอบรม สัมมนา และดูงาน

รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรอบรมเฉพาะทาง การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศเกี่ยวกับระบบการศึกษา การสนับสนุนด้านการวิจัย ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนานักศึกษา การจัดโครงการเพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตคอนกรีตจากมวลรวมรีไซเคิล (Recycled Aggregate Concrete)

ทั้งนี้ภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างต่างๆ ได้ให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า รวมทั้งการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง พร้อมทั้งตระหนักถึงปัญหาของการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติที่นำไปใช้ในงานก่อสร้างนั้นจะส่งผลให้ต้นทุนของวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น

อาทิเช่น วัสดุหินและทราย ซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมืองได้พิจารณาหาแนวทางการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นองค์กรการศึกษาที่ได้ให้ความสำคัญต่อปัญหาดังกล่าว และ มีความร่วมมือกับบริษัท เซโซน จำกัด ในการศึกษาวิจัยด้านคอนกรีตจากมวลรวมรีไซเคิลที่จะสามารถนำมาใช้เป็นมวลรวมสำหรับการผสมคอนกรีตเพื่อเพิ่มคุณค่าและลดปริมาณเศษวัสดุคอนกรีตจากการก่อสร้าง เพื่อทดแทนวัสดุหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติ อีกทั้งเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน จากแนวคิดที่สอดคล้องกันจึงเห็นว่าควรมีการบูรณาการร่วมกันที่จะนำผลการศึกษาต่างๆ มาใช้ประโยชน์ได้จริง