ลุยมอเตอร์เวย์สายใหม่ 2 หมื่นล้าน “เอกชัย-บ้านแพ้ว”

กรมทางหลวงเร่งโครงการมอเตอร์เวย์สายใหม่ “เอกชัย-บ้านแพ้ว” ระยะทาง 16.4 กิโลเมตร วงเงิน 1.97 หมื่นล้าน ซอยงาน 10 สัญญา วางไทม์ไลน์เคาะประมูลธันวาคมปีนี้ เริ่มตอกเข็มปีหน้า สร้างเสร็จปี 2567 เชื่อมโครงข่ายทางด่วนดาวคะนองลงสู่ภาคใต้ ผู้ใช้บริการต้องเสียค่าผ่านทาง 64-140 บาท

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า เริ่มประกวดราคาแล้วโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว (M82) ระยะทาง 16.4 กม. วงเงิน 19,700 ล้านบาท คาดว่าจะได้ผู้รับเหมาและเริ่มก่อสร้างได้ภายในสิ้นปี 2564

รับเหมา JV ต้องขึ้นทะเบียน

สาระสำคัญของผู้เสนอราคา ต้องเป็น “ผู้รับเหมาไทย” กำหนดคุณสมบัติ 6 ข้อ ได้แก่ 1.มีความสามารถตามกฎหมาย ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 2.ไม่เป็นผู้ถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 3.ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 4.เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

5.ต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับงานที่เข้ามาประกวดราคา จะต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ, หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการท้องถิ่น, หน่วยงานที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นที่กรมเชื่อถือ 6.ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา งานก่อสร้างและสะพานพิเศษ ไม่น้อยกว่าชั้นพิเศษ ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป, คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง

Advertisement

ส่วนผู้เสนอราคาที่มายื่นในนามของ “กิจการร่วมค้า” (joint venture : JV) ซึ่งร่วมลงทุนกับรับเหมาต่างชาติ กำหนดคุณสมบัติ 3 ข้อ ได้แก่ 1.ต้องกำหนดสัดส่วน หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ร่วมหุ้น 2.หากมีระบุให้กำหนดผู้เข้าร่วมค้าที่เป็นตัวหลักของ JV นั้นจะต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวในการยื่นข้อเสนอ

และ 3.ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา งานก่อสร้างและสะพานพิเศษ ไม่น้อยกว่าชั้นพิเศษ ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป, คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง ส่วนผู้ร่วมค้าอื่น ๆ จะต้องขึ้นทะเบียนในสาขาดังกล่าวหรือไม่ก็ได้

ซอยเปิดประมูล 10 สัญญา

การก่อสร้างจะเป็นงานโยธาแบ่งย่อย 10 สัญญาคือ เป็นงานก่อสร้างทางยกระดับคอนกรีตอัดแรง 6 ช่องจราจร ทางรถกว้าง 27.6 เมตร รวมงานระบายน้ำ บ่อพัก งานไฟฟ้า งานป้ายจราจร งานสีตีเส้นจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน

10 สัญญา ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ช่วง กม.20+295.417-กม.22+474.000 ระยะทาง 2.178 กิโลเมตร ราคากลาง 1,871.86 ล้านบาท หลักประกันซอง 94 ล้านบาท

ตอนที่ 2 ช่วง กม.22+474-กม.24+670 ระยะทาง 2.196 กม. ราคากลาง 1,863.044 ล้านบาท หลักประกันซอง 94 ล้านบาท

ตอนที่ 3 ช่วง กม.24+670-กม.25+734 ระยะทาง 1.064 กม.ราคากลาง 1,911.159 ล้านบาท หลักประกันซอง 96 ล้านบาท

Advertisement

ตอนที่ 4 ช่วง กม.25+734-กม.26+998 ระยะทาง 1.264 กม.ราคากลาง 1,877.494 ล้านบาท หลักประกันซอง 94.5 ล้านบาท

ตอนที่ 5 ช่วง กม.26+998-กม.28+664 ระยะทาง 1.666 กม. ราคากลาง 1,907.936 ล้านบาท หลักประกันซอง 95.5 ล้านบาท

ตอนที่ 6 ช่วง กม.28+664-กม.29+772 ระยะทาง 1.108 กม. ราคากลาง 1,865.329 ล้านบาท หลักประกันซอง 94.5 ล้านบาท

ตอนที่ 7 ช่วง กม.29+772-กม.31+207.250 ระยะทาง 1.435 กม. ราคากลาง 1,871 ล้านบาท หลักประกันซอง 94 ล้านบาท

ตอนที่ 8 ช่วง กม.31+207.250-กม.33+366 ระยะทาง 2.158 กม. ราคากลาง 1,911.991 ล้านบาท หลักประกันซอง 96 ล้านบาท

Advertisement

ตอนที่ 9 ช่วง กม.33+366-กม.35+511 ระยะทาง 2.145 กม.ราคากลาง 1,860.999 ล้านบาท หลักประกันซอง 94 ล้านบาท

และตอนที่ 10 ช่วง กม.35+511-กม.36+645 ระยะทาง 1.134 กม. ราคากลาง 1,948.034 ล้านบาท หลักประกันซอง 97.5 ล้านบาท

เร่งประมูลให้จบ ธ.ค. 64

ไทม์ไลน์หลังจากนี้ กำหนดยื่นข้อเสนอประกวดราคาวันที่ 18-19 ตุลาคม 2564 โดยใช้เวลาคัดเลือก 2-3 สัปดาห์ คาดว่าจะประกาศผลผู้เสนอราคาต่ำสุดได้ครบทุกสัญญา จากนั้น จะเสนอผลการคัดเลือกผู้ชนะประกวดราคามาที่กระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ตามแผนงานก่อสร้าง คาดว่าจะส่งมอบให้ผู้รับเหมาที่ชนะประกวดราคาเริ่มงานได้ในเดือนธันวาคม 2564

อีกด้านหนึ่ง กรมอยู่ระหว่างออกกฎกระทรวงประกาศพื้นที่มอเตอร์เวย์เอกชัย-บ้านแพ้ว ควบคู่กันไป ล่าสุดคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงแล้ว

ส่วนรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ได้เห็นชอบแล้วเช่นกัน

O&M ประมูลปี’65 เปิดปี’67

ส่วนงานติดตั้งและบริหารระบบเก็บเงิน (O&M) กรมวางไทม์ไลน์เปิดประมูลปี 2565 รูปแบบ PPP gross cost (รัฐจัดเก็บรายได้ทั้งหมด และชดเชยค่าตอบแทนให้บริษัทเอกชน ตามค่าใช้จ่ายดำเนินงาน) เวลา 33 ปี (ก่อสร้าง 3 ปี/บริหารและบำรุงรักษา 30 ปี)

ความคืบหน้าเรื่องนี้ กรมกำลังเร่งสรุปผลศึกษาเพื่อเสนอกระทรวงคมนาคม และ ครม.พิจารณา คาดว่าทุกขั้นตอนสามารถดำเนินงานได้ครบในปี 2565 เมื่อรวม 2 เนื้องาน (โยธา และ O&M) คาดว่าจะเปิดบริการได้ในปี 2567 โดยมีจุดขึ้นลง 4 แห่ง ได้แก่ ด่านมหาชัย 2 ด่านสมุทรสาคร 1 ด่านสมุทรสาคร 2 และด่านบ้านแพ้ว โดยเก็บค่าผ่านทางแบบคิดตามระยะทาง (ระบบปิด)

ค่าผ่านทาง 64-140 บาท

มอเตอร์เวย์ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว (M82) มีจุดเริ่มต้นเชื่อมตรงกับโครงการทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ซึ่งก่อสร้างโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และสิ้นสุดที่เขต อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร มีจุดเข้า-ออก 4 ด่าน ได้แก่ ด่านมหาชัย 2, ด่านสมุทรสาคร 1, ด่านสมุทรสาคร 2 และด่านบ้านแพ้ว

อัตราค่าผ่านทาง คำนวณตามระยะทาง (ระบบปิด) ดังนี้

“รถสี่ล้อ” เริ่มต้น 10 บาท และมีค่าผ่านทางตามระยะทาง 2 บาท/กม. “รถ 6 ล้อ” เริ่มต้น 16 บาท และมีค่าผ่านทางตามระยะทาง 3.2 บาท/กม.,“รถมากกว่า 6 ล้อ” เริ่ม 23 บาท ค่าผ่านทางตามระยะทาง 4.6 บาท/กม. ถ้าวิ่งตลอดสายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว สำหรับรถ 4 ล้อ อยู่ที่ 64 บาท, รถ 6 ล้อ 102 บาท รถ 6 ล้อขึ้นไป 140 บาท

เชื่อมด่วนพระราม 3-ใต้

ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจะก่อให้เกิดประโยชน์ด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 23,264 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 19.7%

อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนทางการเงิน (IRR) ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว พบว่า มีความเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุนทางการเงินในเกณฑ์ต่ำ 2.6% แต่เมื่อพิจารณาผลตอบแทนทางการเงินของโครงการตลอดสาย พบว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนทางการเงิน โดยมีผลตอบแทนทางการเงินสูงขึ้นมาเป็น 7.1%

มอเตอร์เวย์เอกชัย-บ้านแพ้ว เป็น 1 ในเมกะโปรเจ็กต์ แผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ 20 ปี (2560-2579) จัดว่ามีลำดับความสำคัญสูง

ในอนาคต การก่อสร้างโครงการจะเป็นการเติมเต็มโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง รองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลงสู่พื้นที่ภาคใต้ของประเทศ แบ่งเบาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) อีกทั้งเป็นโครงข่ายสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดการขยายตัว ด้านท่องเที่ยว และขนส่งสินค้าลงสู่พื้นที่ภาคใต้ของประเทศ