ผ่อนผันแรงงานต่างด้าว กลับประเทศช่วงสงกรานต์ ไม่ต้องขอ Re-entry

แรงงานต่างด้าว

ผ่อนผันแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติกลับประเทศฉลองสงกรานต์ กระทรวงแรงงานให้เดินทางกลับเข้าประเทศไทยได้ โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตอีก (Re-entry Permit) ระหว่าง 1 เม.ย. – 15 พ.ค. 2567

วันที่ 13 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 กระทรวงแรงงานได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอผ่อนผันให้แรงงานชาวกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เดินทางกลับประเทศต้นทาง เพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งล่าสุดราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ผ่อนผันให้แรงงานเหล่านี้สามารถกลับบ้านและเดินทางกลับเข้าประเทศไทยได้แล้ว โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตอีก (Re-Entry Permit) ในระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 15 พ.ค. 2567

แต่หากเดินทางกลับเข้ามาหลังช่วงเวลาที่กำหนดจะต้องยื่นคำขออนุญาต หรือ ตามปกติ ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับแรงงานข้ามชาติด้วย

นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ โฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการและดูแลแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งเชิงป้องกันและปราบปราม โดยขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง และตรวจสอบควบคุมไม่ให้แรงงานเหล่านี้มีพฤติกรรมละเมิดกฎหมายหรือใช้กฎหมู่ หากเกิดปัญหาจะใช้การเจรจาพูดคุยไปจนถึงดำเนินการตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนายจ้าง และลูกจ้างแรงงานทุกกลุ่มโดยไม่แบ่งแยก รวมไปถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม

ที่ผ่านมาองค์กรนานาชาติหลายแห่ง เช่น องค์การแรงงานระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ชื่นชมนโยบายและการปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติของไทยที่สามารถเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่นได้ โดยเฉพาะการดูแลและส่งเสริมหลักประกันทางสังคมให้กับแรงงานข้ามชาติ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำเสมอว่า แรงงานข้ามชาติเป็นกลุ่มคนที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และเป็นเสมือนญาติพี่น้องที่เราต้องดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชน

Advertisment