เวทีนางงาม กับทักษะการพูด ที่อาจเปลี่ยนม้านอกสายตา เป็นตัวเต็ง

ทักษะการพูดสำคัญต่อการประกวดนางงาม

เวทีการประกวดนางงามในประเทศไทยกำลังได้รับความสนใจจากทั้งคนไทยและคนทั่วโลก มีเวทีประกวดหลายเวทีที่จัดได้อย่างยิ่งใหญ่และมีประสิทธิภาพ แซงหน้าเจ้าภาพจากหลาย ๆ ประเทศ

แต่คงต้องยอมรับว่า ยังมีคนส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อเวทีประกวดนางงามว่าเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ภายนอก เป็นเรื่องของ “ความสวย และความสูง” เท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว การตัดสินผู้เข้าประกวดมีการพิจารณามากกว่าแค่รูปร่างหน้าตา

โดยเวทีส่วนใหญ่มองหาคนที่เปล่งประกายจากภายในสู่ภายนอก และมีภาคที่ดีที่สุดของตัวเอง (best version) ดังนั้น ช่วงการตอบคำถามเป็นเวลาสำคัญที่สุดที่ผู้เข้าประกวดได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์ ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อสร้างความประทับใจแก่กรรมการและผู้ชม

ผู้นำทางความคิด

“ดร.วิมวิริยา ลิ่มกังวาฬมงคล” นักการศึกษา, เทรนเนอร์ soft skills, และโค้ชทักษะการพูด (speech coach) ของเวที Miss Earth Thailand ปี 2565 กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า การครองมงกุฎและได้รับตำแหน่งต่าง ๆ มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่อาศัย passion และความรู้จริงในหลายเรื่อง ที่ต้องกลั่นกรองความเป็นตัวเอง ผ่านประสบการณ์ที่สั่งสมมา ถึงจะมอบคุณค่าให้กับส่วนรวมได้

“การยืนอยู่บนเวทีประกวดถือไมโครโฟน เป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออกถึงการเป็นผู้นำทางความคิดที่พร้อมจะรับผิดชอบ เป็นกระบอกเสียงรณรงค์เรื่องสำคัญต่าง ๆ เพื่อให้โลกนี้ดีขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง อาจจะมีเสี้ยววินาทีใด ที่ 1 คำ หรือ 1 ประโยคที่ผู้เข้าประกวดสื่อสารออกมาแล้ว สามารถเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนวิกฤต และเปลี่ยนโลกนี้ได้ การเข้าประกวดจึงถือว่า ผู้เข้าประกวดสร้างโอกาสให้ตัวเองเป็นผู้จุดประกายให้คนต่าง ๆ อีกมากมาย เลือกที่จะกล้าก้าวออกมาสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก”

Advertisment

ทักษะการพูด ไม่ใช่แค่มั่นใจ

“ดร.วิมวิริยา” กล่าวด้วยว่า การมีทักษะการสื่อสารที่ดีต้องมาจากการบูรณาการทักษะที่สำคัญหลาย ๆ ทักษะ เช่น การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าประกวดสามารถตอบคำถามได้อย่างชัดเจน น่าเชื่อถือ มั่นใจ โน้มน้าวใจ และทรงพลัง

ผู้เข้าประกวดต้องอาศัยการฟังและวิเคราะห์คำถามในระยะเวลาอันรวดเร็ว และใช้คำพูดที่ชัดเจนในการตอบคำถาม พร้อมด้วยการอธิบายคำตอบด้วยหลักฐานซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของข้อมูล หรือเรื่องเล่าประสบการณ์ของตนเอง ทำให้การพูดน่าเชื่อถือ เพิ่มเทคนิคการใช้ภาษา เช่น การอุปมาอุปไมย ประกอบกับใช้วิธีการพูด เช่น น้ำเสียง ความช้าเร็ว ความดังเบา ช่วยให้สารที่ส่งออกมาทรงพลังมากขึ้น และจบด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิด action ที่ทุกคนจะร่วมมือกันได้

ดร.วิมวิริยา ลิ่มกังวาฬมงคล

“ดิฉันมีปณิธานในการขับเคลื่อนให้ผู้หญิงทุกคนชื่นชมจุดแข็งของตัวเอง ดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้เพื่อทำเป้าหมายของตัวเองให้สำเร็จ และทำประโยชน์ให้กับสังคม จึงได้ตัดสินใจรับบทบาท speech coach และ soft skills developer ของเวทีการประกวด Miss Earth Thailand 2022 ที่ประกาศผลไปเมื่อสิงหาคม 2565

และเล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระดับโลก เพราะผู้เข้าประกวดทุกคนมีศักยภาพโดยเฉพาะในการรณรงค์ทั้งในเรื่องการพัฒนาศักยภาพสตรีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations)” ดร.วิมวิริยากล่าว

Advertisment

ภารกิจเพื่อโลก สร้างคุณค่าให้ผู้ฟัง

การพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าประกวด Miss Earth Thailand 2022 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) โดย “ดร.วิมวิริยา” เน้นแก่นแท้ในการพูดที่มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ฟัง (value) จากเรื่องราวที่มาจากเนื้อแท้ของตนเอง (authenticity) ผ่านการถ่ายทอดด้วยการสื่อสารที่ทรงพลัง (powerful communication) สำหรับ Mission for The Earth ของตัวเองภายใน 30 วินาที

ก่อนถึงวันเข้าร่วม workshop ผู้เข้าประกวดทุกคนได้ใช้เวลาในการสะท้อนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสาเหตุของปัญหาจากการสะท้อนคิดด้วยตนเอง (self-reflection) และการสัมภาษณ์ผู้อื่นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม (interview) แล้วตกผลึกเป็นเนื้อหาที่นำมาพูดในวัน workshop

กิจกรรมนี้มุ่งทำให้ผู้เข้าประกวดได้เชื่อและศรัทธาในหัวข้อที่มาจากประสบการณ์ของตัวเองและเป็นหัวข้อที่สร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบในระดับโลก เพื่อโน้มน้าวผู้ฟัง และทำให้เกิดการขับเคลื่อนให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลง

พัฒนาทักษะการพูดของนางงาม

ในวันแรก เน้นกิจกรรมการสร้าง growth mindset ของการพูดบนเวทีประกวดนางงาม การวิเคราะห์ผู้ฟัง และการใช้โครงสร้างของการพูด ซึ่งผู้เข้าประกวดได้มีโอกาสทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกับผู้เข้าประกวดคนอื่น ๆ ในการนำเสนอปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องเร่งแก้ไข โดยแบ่งเป็นด้านที่เกี่ยวข้องกับดิน น้ำ ลม และไฟ รวมถึงได้มีโอกาสฝึกพูดหัวข้อที่ตนเองสนใจที่จะรณรงค์ผ่านเวที Miss Earth Thailand

ในวันที่สอง เน้นบูรณาการทุกหัวข้อที่ได้ทำ workshop ในวันแรก บวกกับการสื่อสารที่ทรงพลังผ่านวัจนภาษา และอวัจนภาษา ผู้เข้าประกวดได้มีโอกาสฝึกพูดหัวข้อ Mission for the Earth ของตนเองในระยะเวลา 30 วินาทีในกิจกรรมฝึกพูดเดี่ยว และกิจกรรมการจำลองการตอบคำถามบนเวทีนางงาม

ปลูกฝังทักษะการพูดแต่เด็ก

นอกจากนั้น “ดร.วิมวิริยา” ยังได้รับบทบาทเป็น featured speaker ของโครงการ World Changer Camp 2022–Thailand Speech and Debate Championship ที่จัดขึ้นโดย A Team Academy และ Wellington College International School Bangkok

เป้าหมายของงานนี้คือการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ เน้นการอภิปรายประเด็นทางสังคม และให้อำนาจแก่ผู้เปลี่ยนโลกรุ่นต่อไปได้ใช้เสียงของตนและแบ่งปันความคิด โดยเวทีนี้มี featured speaker ที่สำคัญอีก 2 คนคือ แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2564 และมาร์ติน เรด (Martin Reid) ผู้ประกอบการ ศิลปิน และนักลงทุน ‍

โครงการนี้ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจากทั่วโลกได้เห็นความสำคัญของทักษะการพูดในที่สาธารณะ และทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ในเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบระดับโลก เช่น สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ เป็นต้น