ม.เกษตรฯเปิดคอร์สทักษะพลังงานยุค BCG เรียนฟรี-ชิงทุนธุรกิจ 4 แสนบาท

study
Photo: Dom Fou/unsplash

ม.เกษตรศาสตร์ร่วมกับ กกพ. เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะพลังงานในยุคเศรษฐกิจ BCG 12 รายวิชา เรียนฟรี พร้อมชิงทุนประกอบกิจการกว่า 400,000 บาท

วันที่ 1 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะพลังงานในยุคเศรษฐกิจ BCG (Energy Literacy Development in the Age of BCG) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

สำหรับแนวคิดหลักของหลักสูตรพัฒนาทักษะพลังงานในยุคเศรษฐกิจ BCG เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาด เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) การสร้างระบบนิเวศที่หมุนเวียน (circular system) โดยการนำของเสียจากระบบกลับมาใช้ หรือนำกลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง

ตลอดจนการประยุกต์หลักการเศรษฐกิจสีเขียวและการนำเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่มาใช้ผลิตไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานคาร์บอนต่ำเพื่อการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เทคโนโลยีการกักเก็บประจุไฟฟ้า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างสมดุลของระบบไฟฟ้า มาตรการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าสีเขียว ของสำนักงาน กกพ. เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียว (green economy) อย่างแท้จริง

สอดคล้องกับหลักการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ยึดผ่านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และสภาพแวดล้อมในการต่อยอดการเรียนรู้ เน้นนำแนวคิดด้าน biocircular-green economy การพัฒนาประเทศมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) สร้างการตระหนักรู้เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และพลังงาน

Advertisment

ทั้งนี้ กิจกรรมของหลักสูตรประกอบด้วย 3 ชุดความรู้ 12 รายวิชา ได้แก่ ชุดความรู้ด้านภารกิจของสำนักงาน กกพ. ในการขับเคลื่อนภาคพลังงานมุ่งสู่ net zero ชุดความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และชุดความรู้ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

นอกจากนี้ หลักสูตรยังออกแบบกิจกรรมการวัดผลการเรียนรู้ในรูปแบบของการจัด competition การสร้างโลกเสมือนจริงผ่านโปรแกรม Minecraft ในหัวข้อ Bio-Circular-Green Energy for Sustainable Livings ชิงทุนการศึกษา หรือทุนประกอบกิจการกว่า 400,000 บาท

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://tinyurl.com/ERCKU2023 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bcg-energy-ku.org Facebook: kupdf2023 Email: [email protected] โทร.0-2561-2775, 08-4335-7888

กกพ.

Advertisment