กพร. ปั้นคนครัวบนเรือขยายฝึกเพิ่ม 20 จังหวัด

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าสาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering) เป็นสาขาที่ถูกกำหนดให้คนครัวบนเรือที่ปฏิบัติหน้าที่บนเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ เรือพาณิชย์ เรือท่องเที่ยวขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอสส์ขึ้นไป ต้องผ่านการอบรมการประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การจัดการเก็บอาหาร การควบคุมห้องจัดเก็บอาหาร การจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการจัดเตรียมอาหารจากสถาบันที่ผ่านการรับรองหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทะเล 2006 (Maritime Labor Convention: MLC 2006) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และที่สำคัญคนครัวบนเรือต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 ที่กำหนดให้คนครัวเรือต้องผ่านมาตรฐานการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กพร. กำหนด กพร. จึงมีแผนขยายหน่วยฝึกลงสู่ภูมิภาครวม 20 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่าที่ผ่านมาดำเนินการโดยวิทยาลัยการแรงงาน ซึ่งมีผู้ผ่านการฝึกอบรม 335 คน การฝึกอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จึงเตรียมหน่วยงานในสังกัดทั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) อีก 20 จังหวัด รองรับการฝึกอบรม ได้แก่ สพร. 3 ชลบุรี สพร. 5 นครราชสีมา สพร. 6 ขอนแก่น สพร. 7 อุบลราชธานี สพร. 8 นครสวรรค์ สพร. 9 พิษณุโลก สพร. 11 สุราษฎร์ธานี สพร. 13 กรุงเทพมหานคร สพร. 18 อุดรธานี สพร. 19 เชียงใหม่ สพร. 214 ภูเก็ต สพร. 22 นครศรีธรรมราช สพร. 23 ปัตานี สพร. 24 ยะลา สนพ. กาฬสินธุ์ สนพ.กำแพงเพชร สนพ.ชุมพร สนพ.กระบี่ สนพ.พังงา และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ (เชียงแสน) ซึ่งเป็นหน่วยที่มีความพร้อมในด้านสถานที่ อุปกรณ์การฝึก วิทยากร คาดว่าเริ่มต้นฝึกอบรมได้ในช่วงเดือนธันวาคม 2560

“สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม และสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นม.3 หรือมีประสบการณ์การทำงานบนเรือเดินทะเลของรัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า 6 เดือนในช่วงเวลา 5 ปีก่อนเข้ารับการฝึกอบรม หรือสำเร็จการศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ หรือวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ หรือมีประสบการณ์การฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาหารไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง หรือมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการประกอบอาหารไม่น้อยกว่า 1 ปี สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาวิทยากรต้นแบบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร 0 2643 4981” อธิบดีกพร. กล่าว