ภาคประชาสังคมศึกษาบูรณะพุทธปรางค์วัดอรุณฯ ร้องนายกฯ สั่งกรมศิลป์ฯยุติบูรณะวัดอรุณ

ภาคประชาสังคมศึกษาการบูรณะพุทธปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร ซึ่งนำโดย ศาสตราจารย์สายันต์ ไพรชาญจิตร์ อดีตคณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ช่างศิลปินอิสระ และภาคประชาชนมากมาย เพื่อเรียกร้องให้ ขอให้ระงับยับยั้งโครงการบูรณะพุทธปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร และแต่งตั้งกรรมการผู้ชำนาญการจากหลากหลายสาขาเพื่อทบทวน ตรวจตราและแก้ไขความเสียหาย โดยเห็นว่า โครงการบูรณะครั้งนี้มีลักษณะเป็นเพียงการปฏิสังขรณ์(Restoration)ที่ขาดความเอาใจใส่ในมิติของความงามทางศิลปกรรมทำให้สุนทรียทัศน์ขาดหาย เกิดความเสื่อมค่าทางอัตลักษณ์อันโดดเด่นของพุทธปรางค์สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์

ภาคประชาสังคมจึงใคร่ขอเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ สั่งการให้กรมศิลปากรดำเนินการตามนี้

๑.ระงับยับยั้งและยุติการบูรณะตามสัญญาโครงการในทันที

๒.ให้เปิดเผยสัญญาว่าจ้าง(TOR)แก่สาธารณชนตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ ๒๕๔๐ (มาตรา ๗, ๙ และ ๑๑)

๓.แต่งตั้งกรรมการระดับชาติที่มาจากภาคส่วนต่างๆ เข้าตรวจตรา ทบทวนกระบวนการ วิธีการบูรณะและอนุรักษ์พุทธปรางค์วัดอรุณราชวรารามฯ

สำหรับรายละเอียดหนังสือ มีดังนี้

วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ภาคประชาสังคมศึกษาการบูรณะพุทธปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร

เรื่อง ขอให้ระงับยับยั้งโครงการบูรณะพุทธปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร และแต่งตั้งกรรมการผู้ชำนาญการจากหลากหลายสาขาเพื่อทบทวน ตรวจตราและแก้ไขความเสียหาย

เรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

อธิบดีกรมศิลปากร

ตามที่มีข่าวปรากฎขึ้นในสื่อสาธารณะทั้งสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุและสื่อสังคมอีเลคโทรนิคเกี่ยวกับโครงการบูรณะวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ถึงภาพลักษณ์และความหมายที่เปลี่ยนไปในทางที่เสื่อมถอย อันนำมาซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์ และความไม่พอใจของประชาชนไทยโดยเฉพาะผู้ที่มีใจรักและผูกพันกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของโบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้

วัดอรุณราชวรารามเป็นวัดโบราณ มีประวัติศาสตร์มายาวนานตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างในสมัยอยุธยา เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังที่ประทับนั้น ทรงเอาป้อมวิชัยประสิทธิ์ข้างฝั่งตะวันตกเป็นที่ตั้งตัวพระราชวัง แล้วขยายเขตพระราชฐานวัดอรุณฯกลายเป็นวัดภายในพระราชวัง

ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระองค์ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามใหม่อย่างเป็นทางการว่า “วัดอรุณราชธาราม” เดิมทีมีพระราชดำริที่จะเสริมสร้างพระปรางค์หน้าวัดให้สูงขึ้น แต่สิ้นรัชกาลเสียก่อน จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เสริมพระปรางค์ขึ้นและให้ยืมมงกุฎที่หล่อสำหรับพระพุทธรูปทรงเครื่องที่มาประดับไว้บนยอดนภศูล ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชธารามหลายรายการ และให้อัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมาบรรจุไว้ที่พระพุทธอาสน์ของพระประธานในพระอุโบสถด้วย เมื่อการปฏิสังขรณ์เสร็จสิ้นลง พระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดอรุณราชวราราม”

เดิมทีวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารแห่งนี้ เป็นพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๓ สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ความสำคัญกับลวดลายและความหมายทั้งโครงสร้างและการประดับประดาโดยเฉพาะกระเบื้องเคลือบ ถ้วยชามที่ประดับบนองค์พระปรางค์นั้น บ่งบอกนัยยะของประวัติศาสตร์อันยาวนาน ตั้งแต่เริ่มการค้าไทยจีน การย้ายราชธานีสองครั้ง การเสด็จพระราชดำเนินทอดกฐินหลวงของในหลวงหลายรัชกาล ปัจจุบันได้กลายเป็นฉากทัศน์ในการเคลื่อนขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและวาระสำคัญอันเป็นราชประเพณีอื่นๆ

นอกจากนี้วัดอรุณฯแต่โบราณยังเป็นแหล่งสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการออกศึก ของเหล่าทหารหาญซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสิน และสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าที่ทรงศึกใหญ่ยาวนานมาตลอดรัชกาล จนประเทศไทยมีอาณาเขตกว้างขวางมากที่สุดกว่ายุคสมัยไหน

จากการลงพื้นที่สำรวจปัญหา ภาคประชาสังคมได้พบเห็นและสรุปปัญหาทั้งในระดับการวางนโยบายบูรณะและระดับปฏิบัติการได้ดังนี้

-กรมศิลปากร ไม่ได้ทำการศึกษาวิจัย ประเมินสภาพศิลปกรรมโบราณโดยละเอียดก่อนการออกแบบบูรณะ ทำให้การบูรณะไร้ทิศทางและขาด มาตรฐานที่จะให้ผู้ควบคุมงานใช้การอ้างอิงเพื่อตรวจรับงาน

-รื้อผลงานล้ำเลิศของครูช่างโบราณออก จากนั้นทำใหม่โดยเปลี่ยนแปลงจากของเดิม เช่น สีกระเบื้องของยักษ์ ลิง คนธรรพ์ รวมไปถึงลวดลาย ขนาด ซึ่งครูช่างโบราณได้ศึกษาไว้อย่างดีแล้ว

-ช่างไร้ฝีมือ ขาดความประณีต

-ใช้วัสดุ(ปูนขาว)ที่ไม่ได้มาตรฐานใกล้เคียงหรือทัดเทียมกับของเดิมทำให้วัสดุกระเบื้องถ้วยเคลือบเริ่มหลุดร่วงๆทั้งๆที่เพิ่งบูรณะเสร็จไปไม่กี่เดือน

กล่าวโดยสรุปก็คือ โครงการบูรณะครั้งนี้มีลักษณะเป็นเพียงการปฏิสังขรณ์(Restoration)ที่ขาดความเอาใจใส่ในมิติของความงามทางศิลปกรรมทำให้สุนทรียทัศน์ขาดหาย เกิดความเสื่อมค่าทางอัตลักษณ์อันโดดเด่นของพุทธปรางค์สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์

ภาคประชาสังคมจึงใคร่ขอเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ สั่งการให้กรมศิลปากรดำเนินการตามนี้

๑.ระงับยับยั้งและยุติการบูรณะตามสัญญาโครงการในทันที

๒.ให้เปิดเผยสัญญาว่าจ้าง(TOR)แก่สาธารณชนตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ ๒๕๔๐ (มาตรา ๗, ๙ และ ๑๑)

๓.แต่งตั้งกรรมการระดับชาติที่มาจากภาคส่วนต่างๆ เข้าตรวจตรา ทบทวนกระบวนการ วิธีการบูรณะและอนุรักษ์พุทธปรางค์วัดอรุณราชวรารามฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ก่อนที่โครงการบูรณะดังกล่าวจะสร้างความสูญเสียให้กับโบราณสถานวัดอรุณฯมากไปกว่านี้

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

————

คณะทำงานภาคประชาสังคมศึกษางานบูรณะพุทธปรางค์วัดอรุณฯ

ผู้ร่วมลงนาม “ภาคประชาสังคม ศึกษาการบูรณะพุทธปรางค์วัดอรุณ-ราชวรารามราชวรวิหาร”

ศาสตราจารย์สายันต์ ไพรชาญจิตร์ อดีตคณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์สน สีมาตรัง อาจารย์ประจำหลักสูตรนานาชาติ ดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ม.ล.วัลย์วิภา จรูญโรจน์ บุรุษรัตนพันธุ์ อดีตผู้เชี่ยวชาญ ประจำสถาบันไทยคดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ อดีตหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ(ในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนวัดนวลนรดิศ)

ทันพงษ์ รัศนานันท์ สื่อสาธารณะ ศิษย์เก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิภพ บุษราคัมวดี นักเขียนและช่างภาพอิสระ ศิษย์เก่าวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร

จันทนา แจ่มทิม ศิลปินอิสระ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร

ครูธานินทร์ ชื่นใจ สกุลช่างเมืองเพชรบุรี

กฤษดากร อินกงลาศ ศิลปินจิตรกรรมไทย สกุลช่างเมืองเพชรบุรี

วสันต์ สิทธิเขตต์ ศิลปินอิสระ

มานะ ภู่พิชิต ศิลปินอิสระ

ผู้ช่วยศาตราจารย์จตุรัตน์ กีรติวุฒิพงศ์ สาขาวิชาจิตรกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

พัทรา ผดุงสุนทรารักษ์ ประธานสาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

วัฒนา แก้วดวงใหญ่ ช่างทำหัวโขน ศิษย์เก่าวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร

ดร.ชลธี สีหะอำไพ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร

ชัยศักดิ์ ชัยบุญ ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิวิชชา ยอดนิล ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขนงนุช ยิ้มศิริ ศิลปินอิสระ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร

ม.ร.ว. นารี ยิ้มศิริ

ม.ล. พงศ์จรัส รัชนี

ม.ล. จรัสพงศ์ รัชนี

สุภัค รัชนี ณ อยุธยา

ศิริอุไร ทวีทรัพย์อนันต์ ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อนุพันธ์ น้ำทิพย์ ศิลปินอิสระ

ดินหิน รักพงษ์อโศก ศิลปินอิสระ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรังสิต

ณัฐพงษ์ หริรักษาพิทักษ์ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วีระชัย อนุวรกาญจน์ ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เกชา สะท้านวงศ์ ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อนันต์ ประภาโส ครูและศิลปินอิสระ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร

อภิญญา ดวงมาลัย ช่างทอง

รันทม ฤกษ์ม่วง ศิษย์เก่าวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร

ชลลดา บูเชท์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร

ประภาพรรณ เอี่ยมสำลี ศิษย์เก่าวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร

มัญชุลา ดิษย์เพชร ศิษย์เก่าวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร

ชนารัศมิ์ ฉอ้อม ศิษย์เก่าวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร

อุษา กิจนิเทศ ศิษย์เก่าวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร

ประสาท เสรี ศิษย์เก่าวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร

สุพิชยา พิริยจิตรกรกิจ ศิษย์เก่าวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร

วันใหม่ พนมวัน ณ อยุธยา ศิษย์เก่าวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร

สรรพชัย รัตนิน ศิษย์เก่าวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร

วรรณา ปูป็ง ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร

ชุมนุมพร ชวนานนท์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร

วงจันทร์ ตั้งทรงศักดิ์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร

จิรากร ยิ่งไพบูลย์วงศ์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร

ชัยโรจน์ เจนธำรง ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร

มณฑาวดี ครุธมีชัย ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร

บุณฑริก สรรพอาสา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร

พัลลภ เอี่ยมสำลี ผู้รักและหวงแหนมรดกไทย

วรรณี เปรมชัยพร “

พนัส รัตตะรังสี “

จริณญา ศักดิ์ศิริ “

กฤช กฤติยาธำรงค์ “

ยุพิน ศักดิ์ศิริ “

มารยาท ศักดิ์ศิริ “

นาถรุจี ศักดิ์ศิริ “

วีนัส ศักดิ์ศิริ “

เจริญศักดิ์ เรืองศรี “

จิตตินันทน์ บุษบรรณ “

ตริตาภรณ์ ชูศรี “

ยุพิน แมคคลาวด์ “

ณัฐธยาน์ สุรางค์ศรีรัฐ “

สุพรรณี ศักดิ์สุจริต “

ชนิดา ทิพยรัตน์พรทวี “

อมรรัตน์ เอื้ออังกูร “

วัชรีวรรณ ม่วงเกษม “

พิชยา เชี่ยวการรบ “

จูลี่ ทหารนะ “

สมบูรณ์ ยุทธเสรี “

จิตรลดา มากคช “

ประจวบพร สรรพอาสา “

วรรณา เนตรอริยสกฺล “

นวลละออ แสนวันดี “

ณัฐธยาน์ สุรางค์ศรีรัตน์ “

สุภาพร สกุลคู “

พีร์นุช ร้ตนิน “

สุชาดา รัตนิน “

สุรัสวดี รัตนิน “

สุขเกษม รัตนิน “

บังอร ปิยะพงษ์กุล “

รัชวรรณ แม้นเหมือน “

ประเสริฐ สร้อยทอง “

ประสิทธิ์ สร้อยทอง “

พันธนทิพา สร้อยทอง “

สุปรีชา สร้อยทอง “

สุพรรณี ศักดิ์สุจริต “

สมบูรณ์ ยุทธเสรี “

จูลี่ ทหารนะ “

จิตรลดา มากคช “

ประจวบพร สรรพอาสา “

วรรณา เนตรอริยะสกุล “

นวลละออ แสนวันดี “

สุทธินันท์ ประทุมวรรณ “

มัฎฐมณี ชูประยูรธรรม “

ศรีนวล เจริญฤทธิ์ “

สุดารัตน์ หาญบุญญานนท์ “

พงษ์ศักดิ์ หาญบุญญานนท์ “

ธันยพร หาญบุญญานนท์ “

ธัญพิชชา หาญบุญญานนท์ “

ภทร หาญบุญญานนท์ “

มหรรณพ วสะหลาย “

สุทธิศักดิ์ ชนะฤทธิชัย “

จันธญา ชนารัญช์คุณ “

ทิพมาศ บวรโกศล “

นิธิมา เปรื่องเวช “

ถนิมนันท์ พรมอินทร์ “

ศศิวิมล โรจนพรพันธุ์ “

จิณห์สิญาณ์ ศรีวราภรณ์สกุล “

เยาวรี กิตติวรพันธ์ “

ยุวรี เสรีรัชวัชระ “

เบนียา รัตนพันธ์ “

สัณฑวิทย์ ภาษิต “

ภูวเมศ ภูรินันท์ศุภเลิศ “

ณัฐนันท์ ศรีพยักฆ์ “

สุพรรณนี รองเลื่อน “

รัมภามาศ วิวัฒน์วิศวกร “

พีรดนย์ ถิระวิศาลสุข “

เพชรไพรำ เศรษฐพานิช “

ไข่มุก ยุกตะนันทน์ “

เรวัติ สวิงคูณ “

มนัสศิริ ยุกตะนันทน์ “

ตรีดารา วงศ์วานิช “

ทิพย์วิภา เลิศประเสริฐ “

สุรเดช สุรกูล “

ปรานี สุรกูล “

ศิริมา ลีประดิษฐวรรณ “

อภิญญา ศรีสวัสดิ์ “

สุภนิช พงษ์พานิช “

อภิสิทธิ์ พาไพรสว่าง “

กังสดาล โกมินทร์ “

อรพรรณ แซ่ลิ้ม “

วิภาภรณ์ พาไพรสว่าง “

วิดาวรรณ พาไพรสว่าง “

กิมหงษ์ พาไพรสว่าง “

วีระศักดิ์ พาไพรสว่าง “

วีรกิจ จงพรประเสริฐ “

วรรณดี องค์พิเชฐเมธา “

มัลลิกา โชติคุณ “

สมพร แสงดี “

จำนง แสงดี “

ธนคม แสงดี “

ธนพร แสงดี “

สุรพล จันทร์แสงสี “

ดวงจันทร์ จันทร์แสงสี “

วรปัญญา จันทร์แสงสี “

วิภาวี จันทร์แสงสี “

สมพงศ์ จันทร์แสงสี “

จรูญ จันทร์แสงสี “

ประเสริฐ จันทร์แสงสี “

รัดเกล้า มารโกมุท “

วีรกิจ จงพรประเสริฐ “

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ