ททท. ดึง “เจมส์ จิ” พรีเซ็นเตอร์เที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

ททท. ดึง “เจมส์ จิ” พรีเซ็นเตอร์เที่ยวไทยอย่างยั่งยืน

ททท. เปิดตัวโครงการ “STGs เที่ยว 4 ดี ดีต่อโลก ดีต่อเรา” ดึง “เจมส์ จิรายุ” พรีเซ็นเตอร์ชวนเที่ยวไทยแบบ 4 ดี สิ่งแวดล้อมดี-วัฒนธรรมดี-เศรษฐกิจดี-ชีวิตดี

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันโลกประสบวิกฤตปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการสร้างมลพิษ และการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ ททท.จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลในทุกมิติ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน

โดย ททท.ได้พัฒนาเป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Tourism Goals : STGs 17 ประการ ต่อยอดจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ดำเนินโครงการ Sustainable Tourism Acceleration Rating (STAR)

โครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม ผลักดัน และยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้นำ 17 เป้าหมายของ STGs ซึ่งครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ในระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเร่งยกระดับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ในครั้งนี้ ททท.จึงได้จัดโครงการ “STGs เที่ยว 4ดี ดีต่อโลก ดีต่อเรา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง STGs พร้อมกระตุ้นให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวตื่นตัวในการเข้าร่วมโครงการ STAR โดยกำหนดเป้าหมายให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการ กว่า 80% ภายในปี 2568

รายงานจาก ททท.ระบุว่า ททท.ยังได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาชุด “STGs เที่ยว 4 ดี ดีต่อโลก ดีต่อเรา” นำแสดงโดย “เจมส์ จิรายุ ตั้งศรีสุข” ที่จะมาชวนคนไทยทุกคนออกไปเที่ยวเมืองไทยแบบ 4 ดี ได้แก่

  • “สิ่งแวดล้อมดี : D” : ท่องเที่ยวแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แบบ Low Carbon ลดการสร้างขยะ และทำกิจกรรมที่กระทบกับสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
  • “วัฒนธรรมดี : D” : เคารพวิถีชุมชนร่วมงานประเพณีท้องถิ่น อวดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป ผู้ประกอบการชุมชนนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มได้
  • “เศรษฐกิจดี : D” : สนับสนุนสินค้าและบริการในท้องถิ่น เที่ยวเมืองรองเพื่อกระจายรายได้ไปยังชุมชนต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ผู้ประกอบการชุมชนนำของดีท้องถิ่นเป็นจุดขาย
  • “ชีวิตดี : D” : ท่องเที่ยวอย่างเข้าใจชุมชนและใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ สามารถรับชมภาพยนตร์โฆษณาได้ที่ https://youtu.be/F0Ed68ztX8E?si=-X6MUE7jEwzaTE4M