เปิดเงื่อนไข โครงการดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติ อุบัติเหตุ-เสียชีวิต คุ้มครอง 1 ล้านบาท

นักท่องเที่ยวกำลังเล่นกระดานโต้คลื่น
นักท่องเที่ยวกำลังเล่นกระดานโต้คลื่น บนชายหาดจังหวัดภูเก็ต ภาพถ่ายโดย Jack TAYLOR / AFP

เปิดตัวโครงการคุ้มครองนักท่องเที่ยวต่างชาติ หลังยกเลิกกองทุนเยียวยานักท่องเที่ยว งบฯ 50 ล้าน คุ้มครองสูงสุด อุบัติเหตุ-เสียชีวิต 1 ล้านบาท แต่ต้องสำรองจ่ายเองไปก่อน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวสุดาวรรณกล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอประชาสัมพันธ์โครงการ “ช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต” โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาใช้จ่ายงบประมาณรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน 50 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติที่ประสบเหตุในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31 สิงหาคม 2567 ทั้งในกรณีเกิดอุบัติเหตุ อาชญากรรม และภัยด้านอื่น ๆ

โดยเมื่อโครงการดังกล่าวครบกำหนดในวันที่ 31 สิงหาคม 2567 อาจพิจารณาต่ออายุโครงการในอนาคต เบื้องต้นต้องมีการหารืออีกครั้งหนึ่ง

นักท่องเที่ยวตายจ่าย 1 ล้าน

นายมงคล วิมลรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยสามารถจำแนกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 1.กลุ่มที่เข้ามาทำงาน และ 2.กลุ่มเข้ามาท่องเที่ยว

โดยกลุ่มที่เข้ามาท่องเที่ยวนั้น สามารถแบ่งได้อีก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เดินทางมากับบริษัททัวร์ ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวจะมีประกันภัยการเดินทางคุ้มครองอยู่แล้ว ขณะที่อีกกลุ่มคือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวด้วยตนเอง ซึ่งกลุ่มนี้จะมีบางส่วนที่ไม่ได้ซื้อประกันการเดินทางมา โครงการ “ช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต” จะเข้ามาดูแลนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้

Advertisment

สำหรับแนวทางการอำนวยการเพื่อการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติตามโครงการ “ช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต” มีขั้นตอนดังนี้

 • นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประสบเหตุ และหน่วยกู้ภัยจะเข้าพื้นที่เพื่อนำส่งสถานพยาบาล
 • ตำรวจในพื้นที่เป็นผู้ทำสำนวน
 • ตำรวจภูธรในพื้นที่ประสานงานตำรวจท่องเที่ยว, ตำรวจท่องเที่ยวประสานงานศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC) ในพื้นที่ (จังหวัดที่เกิดเหตุ)
 • ชาวต่างชาติที่ประสบเหตุถึงสถานพยาบาล (รัฐหรือเอกชน) กรณีส่งต่อผู้ป่วยไปยังจังหวัดอื่น สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพื้นที่เกิดเหตุติดต่อสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปลายทาง
 • สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด, ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และตำรวจท่องเที่ยวติดตาม ณ สถานพยาบาลปลายทาง ภายใน 24 ชั่วโมง
 • สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด, ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตรวจสอบสิทธินักท่องเที่ยวเบื้องต้น
 • นักท่องเที่ยวต้องสำรองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน
 • หากเข้าหลักเกณฑ์สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด, ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวหรือญาติยื่นคำขอการเยียวยาใน 15 วัน
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับเอกสาร คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาคำขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยา ภายใน 15 วัน

สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าเกณฑ์โครงการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คือ

 • ผู้ยื่นคำขอต้องถือหนังสือเดินทาง (Passport) ที่ลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้ (นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ถือวีซ่าท่องเที่ยว, นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่าฟรี))
 • นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยที่หนังสือผ่านแดน (Border Pass) ไม่เข้าเกณฑ์โครงการดังกล่าว
 • ประสบเหตุในประเทศไทยระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31 สิงหาคม 2567
 • คุ้มครองกรณีอุบัติเหตุ อาชญากรรม และภัยด้านอื่น ๆ โดยเหตุดังกล่าวไม่เกิดจากความประมาท เจตนาทำผิดกฎหมาย พฤติกรรมที่เสี่ยงให้เกิดเหตุ
 • ชดเชยกรณีเสียชีวิต ไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • กรณีสูญเสียอวัยวะถาวร สูญเสียดวงตา ทุพพลภาพถาวร ให้เหมาจ่าย 300,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงไม่เกิน 500,000 บาท

ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอได้ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศ ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง ตลอดจนทางไปรษณีย์และอีเมล์ที่กำหนด

เปิดสถิติใช้เงินหลวง เยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในอดีตประเทศไทยมีกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่ได้มีมติให้ยุบกองทุนดังกล่าวเมื่อเดือนกันยายน 2565 เพื่อให้ใช้งบประมาณจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินได้ ทำให้เกิดช่องว่างขึ้น โครงการดังกล่าวจึงเข้ามาช่วยดูแล เยียวยานักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุ

Advertisment

ข้อมูลจากกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภาครัฐต้องใช้งบประมาณเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ผ่านกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายปีย้อนหลัง 5 ปี มีดังนี้

 • ปี 2561 กรณีบาดเจ็บ-เสียชีวิต อนุมัติจ่าย 103 ราย วงเงินรวม 52,168,82 บาท
 • ปี 2562 กรณีบาดเจ็บ-เสียชีวิต อนุมัติจ่าย 24 ราย วงเงินรวม 6,003,578.50 บาท
 • ปี 2563 กรณีบาดเจ็บ-เสียชีวิต อนุมัติจ่าย 26 ราย วงเงินรวม 9,737,136.87 บาท
 • ปี 2564 กรณีบาดเจ็บ-เสียชีวิต อนุมัติจ่าย 3 ราย วงเงินรวม 1,302,528.12 บาท
 • ปี 2565 กรณีบาดเจ็บ-เสียชีวิต อนุมัติจ่าย 7 ราย วงเงินรวม 1,682,901.45 บาท

ชวนต่างชาติลงทะเบียนระบบ TTS ตรวจสิทธิเบื้องต้น

นายมงคลกล่าวว่า นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดทำระบบ Thailand Traveller Safety หรือ TTS เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติ (Non Thais Residents) สามารถลงทะเบียนออนไลน์ก่อนการเดินทางเข้าประเทศไทย

โดยใช้หนังสือเดินทางที่ตรวจลงตราโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราก็ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเช่นกัน ซึ่งระบบ TTS จะช่วยสนับสนุนการดำเนินการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่มีสิทธิขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้ในเบื้องต้น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบสิทธิได้ ทั้งนี้กระทรวงมีความตระหนักถึงความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นการจัดเก็บข้อมูลจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทุกครั้ง 

นักท่องเที่ยวเจอเหตุด่วนโทร.1155

เรืออากาศเอก นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กล่าวว่า สพฉ.ได้เสนอให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินที่เกิดจากการท่องเที่ยว (Tourist Emergency Medical Assistance Center : TEMAC) เพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในด้านการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Tourist Assistance Center : TAC)

โดยเมื่อนักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถประสานผ่านศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Tourist Assistance Center : TAC) หรือตำรวจท่องเที่ยวหมายเลข 1155 หรือประสานผ่านเลขหมาย 1669 โดยจะมีการตรวจสอบสิทธิของนักท่องเที่ยว และนำส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษา ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการดูแลและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

การปฏิบัติการฉุกเฉินและบูรณาการความรู้ของแต่ละฝ่าย ให้มีความพร้อมในการให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ให้ได้รับการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่รวดเร็ว มีคุณภาพ และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานระดับประเทศและสากล โดยตระหนักถึงประโยชน์สูงสุดของนักท่องเที่ยว ให้ได้รับบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งในภาวะปกติและภาวะสาธารณภัย