รมว.ต่างประเทศจีน-ไทยลงนามยกเว้นวีซ่าถาวร เริ่ม 1 มี.ค.นี้ 

เว้นวีซ่าไทย-จีน

รมว.ต่างประเทศจีน-ไทยลงนามความตกลงยกเว้นวีซ่าซึ่งกันและกัน ระยะเวลาพํานักแต่ละครั้งไม่เกิน 30 วัน เข้า-ออกหลายครั้ง รวมเวลาพำนักไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงเวลา 180 วัน

วันที่ 28 มกราคม 2024 นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายหวัง อี้ สมาชิกกรมการเมือง ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศ ประจําพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ร่วมลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกัน สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและหนังสือเดินทางกึ่งราชการ ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสที่นายหวัง อี้ เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม ค.ศ. 2024

ลงนามยกเว้นวีซ่าไทย-จีน

ความตกลงฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2024 มีสาระสําคัญ ได้แก่ จะยกเว้นการตรวจลงตรา สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย และผู้ถือหนังสือเดินทางกึ่งราชการและหนังสือเดินทางธรรมดาของจีน ในการเดินทางเข้า-ออก หรือผ่านแดนของทั้งสองฝ่าย ซึ่งมีระยะเวลาพํานักแต่ละครั้งไม่เกิน 30 วัน และรวมระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ภายในช่วงเวลา 180 วันใด ๆ ยกเว้นกรณีการพํานักถาวร การทํางาน การศึกษา กิจกรรมด้านสื่อ หรือ กิจกรรมอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง

การลงนามความตกลงนี้ ถือเป็นก้าวสําคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนของสองประเทศในระยะยาว โดยเฉพาะในการท่องเที่ยว การติดต่อธุรกิจ และการไปหาสู่ระหว่างกันเพื่อความสัมพันธ์ไทย-จีนที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นต่อไป นอกจากนี้ นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองโอกาสครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน ในปี 2025 ด้วย

ลงนามยกเว้นวีซ่าไทย-จีน

ทั้งนี้ นายหวัง อี้ เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ โดยในวันเดียวกันนี้ได้เข้าร่วมการประชุมกลไกหารือระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย-จีน ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นไปตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ลงนามเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2023 ณ กรุงปักกิ่ง ระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี 


ในการเยือนครั้งนี้ นายหวัง อี้ ยังมีกําหนดเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีที่ในวันที่ 29 มกราคม 2024 ด้วย