ศาลสั่งฟื้นฟูกิจการ-ตั้งผู้ทำแผน บริษัท ดีดี มอลล์ จำกัด

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษมีคำพิพากษากลับคำสั่งศาลล้มละลายกลางให้ฟื้นฟูกิจการของ บริษัท ดีดี มอลล์ จำกัด ลูกหนี้ และตั้ง นางโสภา ศิรมณีรัตน์ เป็นผู้ทำแผน

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน บริษัท ดีดี มอลล์ จำกัด ลูกหนี้ คดีหมายเลขแดงที่ ฟฟ4/2565 ศาลล้มละลายกลาง กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ระหว่างบริษัท ดีดี มอลล์ จำกัด ผู้ร้องขอกับบริษัท ดีดี มอลล์ จำกัด ลูกหนี้

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยคดีเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์2566 ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษมีคำพิพากษากลับคำสั่งศาลล้มละลายกลางให้ฟื้นฟูกิจการของ บริษัท ดีดี มอลล์ จำกัด ลูกหนี้และตั้ง นางโสภา ศิรมณีรัตน์ เป็นผู้ทำแผน

เพราะฉะนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ทำแผนเป็นต้นไป อำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลตกแก่ผู้ทำแผน ตามมาตรา90/25 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช2483

Advertisement

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการในคดีนี้ ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรอกรายละเอียดคำขอรับชำระหนี้และแนบพยานหลักฐานประกอบคำขอรับชำระหนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดทางเว็บไซค์กรมบังคับคดี https//reorg senvice led.go.thindex/หรื อ QR Code โดยไม่ต้องยื่นแบบพิมพ์ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือ ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามแบบพิมพ์

ซึ่งสามารถดาวน์โหลดทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี https//reorg sevice.led.goth/index/ หรือ QR Code ท้ายประกาศนี้ พร้อมสำเนาต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ณ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

หรือ สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ ภายในกำหนดเวลา 1 เดือน นับแต่วันโฆษณาคำสั่งนี้ ตามมาตรา 90/26 แห่งพระรชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 24 มีนาคม 2566  ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มราชกิจจานุเบกษาที่ https://atchakitcha.soc.go.th

ดีดีมอลล์ Lศาลสั่งฟื้นฟูกิจการ

Advertisement