สภาดิจิทัล ชงขับเคลื่อนประเทศสู่ศูนย์กลางโลจิสติกส์ ระดับภูมิภาค

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์
นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

สภาดิจิทัล เสนอ ขับเคลื่อนโลจิสติกส์ และการนำเข้าส่งออกระดับภูมิภาค ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

วันที่ 11 กันยายน 2563 รายงานข่าวเปิดเผยว่าคณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา ได้จัดงานสัมมนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนา Digital Logistics เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของโลจิสติกส์ไทย” โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมฟังสัมมนากว่า 200 คน อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพี่อเศรษฐกิจและสังคม

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “แนวโน้มการพัฒนาระบบ Digital ต่อการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ และการนำเข้าส่งออกจากมุมมองเอกชน” ว่า การนำเทคโนโลยี ดิจิทัลมาพัฒนาประเทศในยุค 4.0 เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางระบบขนส่งโลจิสติกส์ และการนำเข้าส่งออกในระดับภูมิภาค

อาทิ การผสานระบบอีคอมเมิร์ซ กับการคมนาคมขนส่ง, การใช้ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้ง Smart Warehouse, Smart Transportation และการใช้หุ่นยนต์ การเชื่อมต่อ Internet of Things (IoT) อุปกรณ์อัจฉริยะ และ 5G เพื่อสร้าง Smart Home, Smart Car, Smart City จนถึง Smart Nation การมุ่งเน้นการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักสำหรับการคมนาคมยุคใหม่

รวมถึงการนำ Blockchain Technology มาใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับข้อมูลธุรกิจและช่วยลดขั้นตอนการทำงาน การค้าออนไลน์ในชุมชนเมือง โดยการใช้เทคโนโลยีการขนส่งทางอากาศ อาทิ Drone , Autonomous vehicle และ Driverless Car, การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกกับการคาดการณ์อนาคต, การสร้างแพลตฟอร์มและธุรกิจสตาร์ทอัพให้มากขึ้น, การใช้ Cloud Technology และ AI, การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประตูสู่เอเชีย และเป็นทางเลือกศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค และการเพิ่มโอกาสด้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหลังสถานการณ์โควิด


นอกจากนี้ ยังได้เสนอแนะการเตรียมความพร้อมในอนาคต รวมถึงการแก้ไขกฎหมาย กฏระเบียบต่างๆ มาตรการภาษี ให้ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ และบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกให้เข้ามาตั้งฐานในประเทศไทยด้วย