แนวปฏิบัติ “บ้านจัดสรร-คอนโด” ประชุมใหญ่สามัญนิติฯ ผ่านออนไลน์

บ้านจัดสรร
ภาพประกอบข่าว : Pixabay
นอกรอบ
สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
กรมที่ดิน

 

กรมที่ดินมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจกรณีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และนิติบุคคลอาคารชุด ตามมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 สอดรับกับพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรการของรัฐบาล ดังนี้

รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 และมีข้อสั่งการด้านมาตรการป้องกันเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง โดยให้ปิดสถานที่ชั่วคราว เช่น สถานที่ซึ่งผู้คนมาร่วมกันเพื่อทำกิจกรรมที่อาจแพร่เชื้อได้ง่าย หรืออาจมีการเบียดเสียดใกล้ชิด สัมผัสถูกเนื้อต้องตัว หรือใช้สิ่งของรวมกันซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ เนื่องจากพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง การปิดสถานที่เพื่อจำกัดการชุมนุมของประชาชนจะเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง มาตรการดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และนิติบุคคลอาคารชุด กรมที่ดินจึงได้ออกประกาศแนะนำ ดังนี้

– นิติบุคคลบ้านจัดสรร

1.นิติบุคคลบ้านจัดสรรใดที่ครบกำหนดจะต้องจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในช่วงระยะที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 ถือว่าเป็นความจำเป็นที่อยู่ในบังคับซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อาจมีการเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรแจ้งเหตุผล ความจำเป็นข้างต้นให้สมาชิกนิติบุคคลบ้านจัดสรรทราบ

2.หากมีความจำเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ร่วมกันมอบอำนาจให้ตัวแทนมาร่วมประชุมเพื่อลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม หรืออาจใช้วิธีการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้

– นิติบุคคลอาคารชุด

1.นิติบุคคลอาคารชุดใดที่ครบกำหนดจะต้องจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีในช่วงระยะที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 ถือว่าเป็นความจำเป็นที่อยู่ในบังคับซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อาจมีการเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ และให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดแจ้งเหตุผล ความจำเป็นข้างต้นให้เจ้าของร่วมทราบ โดยให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดจัดทำงบดุลและรายงานประจำปีไว้ให้เรียบร้อยเพื่อนำเสนอที่ประชุมใหญ่ เมื่อเข้าสู่สภาวะปกติที่สามารถจัดประชุมได้ โดยให้ปิดประกาศงบดุล และรายงานประจำปีให้เจ้าของร่วมทราบเป็นการล่วงหน้าด้วย

2.หากมีความจำเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของร่วมกันมอบฉันทะให้ตัวแทนมาร่วมประชุม เพื่อลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม หรืออาจใช้วิธีการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนดก็ได้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ