ขาดแคลนแรงงาน ครม.ขยายเวลาต่างด้าวอยู่ถึง 30 ก.ย. พร้อมประกาศ 2 ฉบับ

แรงงานต่างด้าว2

ครม. ขยายระยะเวลาคนต่างด้าว 4 สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม อยู่ในไทยและทำงานถึง 30 ก.ย. 2566 ใช้บัญชีรายชื่อเป็นหลักฐานการผ่อนผัน

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ภายหลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยให้คนต่างด้าวที่นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อกรมการจัดหางานภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 แล้ว สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไปได้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

โดยให้คนต่างด้าวใช้บัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็นหลักฐานแสดงว่าคนต่างด้าวได้รับการผ่อนผันให้ทำงานได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศ สนับสนุนนายจ้าง และสถานประกอบการให้สามารถจ้างคนต่างด้าวที่มีสถานะถูกต้องตามกฎหมายทำงานต่อไปได้

อีกทั้งเห็นชอบในหลักการร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่

1. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 (ฉบับที่ ..)

2. ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 (ฉบับที่ ..)

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า เดิมที มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 กำหนดให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อกรมการจัดหางานภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษและทำงานไปพลางก่อนได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

“หากไม่มีการขยายระยะเวลา คนต่างด้าวทั้งหมดจะกลายเป็นคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย คณะรัฐมนตรีจึงจำเป็นต้องขยายระยะเวลาให้คนต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวได้อยู่และทำงานถึงวันที่ 30 กันยายน 2566”

ทั้งนี้ นายจ้าง สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวที่มีข้อสงสัย ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694