ครม.ไฟเขียว ขยายเวลาคนต่างด้าว 4 สัญชาติทำงานได้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 66

ครม.ไฟเขียว ขยายเวลาคนต่างด้าว 4 สัญชาติทำงานได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 66

ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวง ขยายระยะเวลาคนต่างด้าว  4 สัญชาติ หลัง 31 ก.ค. อาศัยในราชอาณาจักรและทำงานถึง 30 ก.ย. 66

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายหลัง 31 กรกฎาคม 2566

โดยอนุมัติ/เห็นชอบในหลักการร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติ ครม. เมื่อวันที่  5 ก.ค. 2566  (ฉบับที่…)  และร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ

สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2566 (ฉบับที่…) เมื่อนายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อกรมการจัดหางานภายในวันที่ 31 ก.ค. 2566 แล้ว ให้คนต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไปได้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยเป็นมาตรการเพื่อสนับสนุนนายจ้างและสถานประกอบการ สามารถจ้างคนต่างด้าวที่มีสถานะถูกต้องตามกฎหมายทำงานต่อไป

น.ส.รัชดากล่าวว่า กระทรวงแรงงานรายงานว่า ปัจจุบันมีนายจ้างยื่นบัญชีเพื่อให้แรงงานต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไปได้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2566 ตามมติคณะรัฐมนตรี (5 ก.ค. 2566) แล้ว ประมาณ 417,261 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ค. 2566)

ซึ่งหากเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว คนต่างด้าวดังกล่าว จะกลายเป็นคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกกฎหมาย ไม่สามารถอยู่ในราชอาณาจักรหรือทำงานต่อไปได้ และนายจ้างหรือสถานประกอบการยังคงจ้างงานคนต่างด้าวดังกล่าว อาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้

ดังนั้น จึงได้มีการเสนอร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ แก้ไขมติ ครม. (5 ก.ค. 66) แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายหลัง 31 ก.ค. 66 ให้สามารถจ้างคนต่างด้าวที่มีสถานะถูกต้องตามกฎหมายท้างานต่อไปได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศ คาดว่าสามารถครอบคลุมช่วงเวลาได้รัฐบาลใหม่เข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎหมายด้ว