โคเวสโตร รับบริจาคพลาสติก นำไปทำชุดให้พนักงานทำความสะอาด กทม.

โคเวสโตร หนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เปิดโครงการ “Hands for a Brighter World” คืนคุณค่าให้พลาสติก ตั้งจุดรับบริจาค เพื่อนำไปรีไซเคิล และพัฒนาชุดสะท้อนแสงเสริมความปลอดภัยพนักงานทำความสะอาด กทม.

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 โคเวสโตร ผู้นำด้านวัสดุโพลิเมอร์ จัดโครงการ “Hands for a Brighter World” สร้างสรรค์โลกให้สดใสขึ้นได้ด้วยมือเรา” ขับเคลื่อนความยั่งยืนด้วยการคืนคุณค่าให้ขยะพลาสติก ภายใต้แนวคิด Fully Circular ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพและคืนคุณค่าสู่สังคม โดยมีกิจกรรมการสนับสนุนจุดรับขยะพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิลสำหรับโครงการ “มือวิเศษ กรุงเทพ” ของสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร

ซึ่งร่วมขับเคลื่อนโดยเครือข่ายสังคมลดขยะ Less Plastic Thailand มีเป้าหมาย “เปลี่ยนขวดเพ็ตใส เป็นชุดสะท้อนแสง เพื่อความปลอดภัยของพี่ไม้กวาด” หรือพนักงานรักษาความสะอาด ซึ่งมีการส่งมอบไปในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

รวมถึงจุดรับบริจาคอีก 5 จุดในพื้นที่ศูนย์การผลิตโคเวสโตร ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยรณรงค์ให้พนักงานได้ร่วมบริจาคขยะพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง ต่อยอดนำกลับมารีไซเคิลสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมอีกครั้ง

ดร.ทีโม สลาวินสกี้ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ด้วยพันธกิจของโคเวสโตร คือ การส่งเสริมนวัตกรรม และการเติบโตด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่สามารถทำกำไร และยังเป็นประโยชน์ต่อสังคม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งมอบคุณค่าและความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นหลัง

เราจึงทุ่มเทการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เปลี่ยนกรอบความคิดในเรื่องการใช้แล้วทิ้ง ด้วยการค้นหาวิธีการใหม่ ๆ ในการใช้ทรัพยากรของโลกที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำกลับมาใช้ใหม่ ด้วยกระบวนการรีไซเคิลตลอดทั้งวงจร เพื่อช่วยลดปัญหาจากขยะพลาสติก รวมถึงผลักดันการลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตผลิตภัณฑ์

ล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โคเวสโตรได้ประกาศเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Neutrality Target) ภายในปี ค.ศ. 2035 ดังนั้นกิจกรรมการคืนคุณค่าให้พลาสติกในโครงการ “มือวิเศษ กรุงเทพ” จึงมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายการจัดทำโครงการ “Hands for a Brighter World…สร้างสรรค์โลกให้สดใสขึ้นได้ด้วยมือเรา” ของโคเวสโตร เพราะรวมหัวใจสำคัญของโคเวสโตรในเรื่องความปลอดภัยและความยั่งยืนเข้าด้วยกัน สามารถคืนคุณค่าให้ขยะพลาสติก (Waste to Value) กลับมาเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเรื่องความปลอดภัยของพนักงานทำความสะอาดของ กทม. และกลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองมาบตาพุด ที่เราจะนำชุดที่ได้จากการรีไซเคิลขวดพลาสติกเหล่านี้ไปมอบให้ต่อไป

Advertisement

นางสาวกวิสรา วรรธนะพิศิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรประจำภูมิภาคอาเซียน บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โครงการ Hands for a Brighter World เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมล่าสุดของโคเวสโตรที่ตอกย้ำวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมความยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อรักษาสมดุลของทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด และให้ความสำคัญเรื่องคาร์บอนฟุตพรินต์ (Carbon Footprint) อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบที่จะทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

รวมถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมยุคใหม่ในระยะยาว และที่สำคัญโครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากในเรื่องความร่วมมือของหลาย ๆ ภาคส่วนที่ตระหนักถึงปัญหามาร่วมมือกันช่วยลดและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก เพื่อสร้างเสริมความยั่งยืนทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ และเพื่อให้โลกยังคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งการจะทำให้เป้าหมายที่วางร่วมกันสำเร็จได้นั้น คนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานเดียวไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ แต่ต้องได้รับการร่วมมือและร่วมแรงร่วมใจกันจากทุกภาคส่วน และนี่ก็เป็นที่มาของชื่อโครงการ”

ด้านนายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เผยว่า กทม.มีนโยบายในการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากภาคเอกชนเกิดเป็นภาคีเครือข่าย โดยกิจกรรมที่ กทม. รณรงค์และอยากให้แต่ละองค์กรเข้าร่วมสนับสนุนอยู่มีด้วยกัน 4 ด้าน ได้แก่

การใช้พลังงานหมุนเวียน การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการและลดปริมาณขยะ และการบริหารระบบจราจร เริ่มด้วยกิจกรรมปิดไฟลดโลกร้อนซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดพร้อมกัน 190 ประเทศทั่วโลก เนื่องในวันปิดไฟเพื่อโลก

โดยจัดขึ้นในเดือนมีนาคมของทุกปี การรณรงค์สร้างการรับรู้กับชุมชน 17 เขตที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักแม่น้ำและตระหนักถึงปัญหาขยะที่เกิดจากชุมชนที่จะลงไปทะเล ซึ่งดำเนินการไปแล้ว 3 เขต และปัจจุบันมีหลายบริษัทที่ขออาสามาปลูกต้นไม้ในสวนสาธารณะของทาง กทม. หรือให้ กทม.จัดพื้นที่ปลูกต้นใม้ให้เพื่อสนับสนุนนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้นของท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เป็นต้น

สำหรับโครงการ “มือวิเศษ กรุงเทพ” เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดย กทม.ทำหน้าที่เป็นคนกลางหาสถานที่ให้ประชาชนมาร่วมบริจาค ซึ่งทางโคเวสโตรได้จัดทำรูปแบบถังแยกขยะพลาสติกให้ดึงดูดและเป็นที่สนใจมากขึ้น

ซึ่งจะทำให้นโยบายแยกขยะที่ต้นทาง เกิดขึ้นได้จริงในสังคมของคนกรุงเทพฯ เพราะเป้าหมายสำคัญ คือ “ทำอย่างไรจะปลูกฝังให้เยาวชนและคนไทยช่วยกันแยกขยะอย่างเป็นระบบ และหากชุด PPE ที่รีไซเคิลจากขวดเพ็ตใสใช้แล้วประสบความสำเร็จ ได้มาตรฐานทั้งในเรื่องความปลอดภัยและสวมใส่สบาย เหมาะสำหรับการทำงาน เราจะนำไปผลิตและแจกให้เป็นสวัสดิการให้กับพนักงานทำความสะอาดของเราให้เป็นแบบเดียวกันนี้ทั้งหมด”