มท.ชวนช็อปผลิตภัณฑ์ผ้าและหัตถกรรม OTOP เปิดพื้นที่สร้างรายได้

ผลิตภัณฑ์ผ้าและหัตถกรรม OTOP

กระทรวงมหาดไทย ชูศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ผ้าและหัตถกรรม OTOP เปิดพื้นที่จัดแสดงสินค้าสร้างรายได้สู่ชุมชน ที่หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ วันที่ 3 พ.ค.นี้

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงเลือกซื้อและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและงานหัตกรรม

โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและงานหัตกรรม ผ่านการสร้างองค์ความรู้ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้าและหัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ผ้าและหัตถกรรม OTOP

ทั้งนี้ได้มีการเปิดพื้นที่ให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและงานหัตถกรรมกว่า 50 กลุ่มมาจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการยังหอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร

โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มทอผ้าและหัตกรรมที่เข้าร่วมโครงการ การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์และการตลาด ร่วมไปถึงการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับไหมจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขามาร่วมบูรณาการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคนิควิธีการเฉพาะต่าง ๆ

ผลิตภัณฑ์ผ้าและหัตถกรรม OTOP

สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถเลือกซื้อและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าและหัตถกรรม OTOP จากผู้ประกอบการได้ในวันพุธที่ 3 พ.ค. 66 ณ ห้องอรุณอมรินทร์ ชั้น 1 หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ผลิตภัณฑ์ผ้าและหัตถกรรม OTOP