กรมพัฒนาธุรกิจฯ เผยจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ ทั้งปี’60 ทะลุ74,517ราย สูงสุดเป็นประวัติการณ์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ ทั้งปี’60 ทะลุ 74,517 ราย สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ผลจากมาตรการส่งเสริมจากภาครัฐ เศรษฐกิจขยายตัวมีผลต่อการประกอบธุรกิจและการลงทุน-จับตาตัวเลขเลิกกิจการ ธ.ค. 60 พุ่ง 150% “ก่อสร้าง-อสังหาฯ” แชมป์เลิกกิจการสูงสุด

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัทจัดตั้งใหม่ทั้งประเทศ เดือนธันวาคม 2560 พบว่ามีจำนวนผู้ประกอบธุรกิจจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ 6,305 ราย ลดลง 292 ราย คิดเป็น 4% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีจำนวน 6,597 ราย แต่เพิ่มขึ้น 1,895 ราย คิดเป็น 43% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 4,410 ราย

ขณะที่มูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่ในเดือนธันวาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น146,984 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 จำนวน 68,462 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 78,522 ล้านบาท คิดเป็น 115% และเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2559 จำนวน 22,252 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 124,732 ล้านบาท คิดเป็น 561%

ทั้งนี้ ประเภทธุรกิจที่มีการประกอบธุรกิจใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทัพย์ จำนวน 1,261 ราย คิดเป็น 20% รองลงมาธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องประดับ (ร้านขายทอง) จำนวน 467 ราย คิดเป็น 7% และธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 388 ราย คิดเป็น 6%

ส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิก เดือนธันวาคม 2560 มีจำนวน 5,762 ราย เพิ่มขึ้น 3,456 ราย คิดเป็น 150% เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีจำนวน 2,306 ราย และเพิ่มขึ้น 644 ราย คิดเป็น 13% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งมีจำนวน 5,118 ราย

ขณะที่ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ได้แก่ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 524 ราย คิดเป็น 9% รองลงมาคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 303 ราย คิดเป็น 5% และธุรกิจค้าสลาก จำนวน 188 ราย คิดเป็น 3%

อย่างไรก็ดี ธุรกิจที่มียังดำเนินกิจการทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีการดำเนินการอยู่ทั่วประเทศ 680,269 ราย มูลค่าทุน 16.27 ล้านล้านบาท จำแนกเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 181,017 ราย คิดเป็น 26.61 % บริษัทจำกัด 498,074 ราย คิดเป็น 73.22% และบริษัทมหาชนจำกัด 1,178 ราย คิดเป็น 0.17%

นางกุลณีกล่าวอีกว่า ภาพรวมปี 2560 มีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท จำนวน 74,517 ราย ซึ่งเป็นสถิติการจดทะเบียนที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเพิ่มขึ้นจำนวน 10,229 ราย คิดเป็น 16% เมื่อเทียบกับปี 2559 จำนวน 64,288 ราย โดยเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 70,000 ราย เนื่องจากมาตรการของรัฐบาลที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาจัดตั้งธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล จึงทำให้มีจำนวนธุรกิจจัดตั้งใหม่เพิ่มสูงในปีนี้ โดยเฉพาะธุรกิจร้านค้าทอง ธุรกิจร้านขายยา และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สำหรับการจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการในปี 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 21,444 ราย เมื่อเทียบกับปี 2559 จำนวน 20,938 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 506 ราย คิดเป็น 2% ซึ่งน้อยกว่าสถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้นถึง 16% อย่างไรก็ดี สำหรับเป้าหมายการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในปี 2561 ประมาณไม่น้อยกว่า 75,000 ราย ภายใต้ปัจจัย การขยายตัวต่อเนื่องทางเศรษฐกิจในปี 2561 อยู่ที่ 3.6 – 4.6% และประเภทธุรกิจที่มีการจัดตั้งสูง ยังคงอยู่ในกลุ่มก่อสร้างอาคารทั่วไปและอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน


อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามการออกมาตรการของภาครัฐในปี 2561 ว่าจะมีมาตรการที่กระตุ้นให้ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาเข้าสู่ระบบในรูปแบบของนิติบุคคล ต่อเนื่องจากปี 2560 อย่างไร ส่วนมาตรการที่มีความชัดเจนอย่างมาก คือ กระตุ้นเศรษฐกิจให้กระจายตัวออกสู่ภูมิภาคและฐานรากมากขึ้น เช่น โครงการพัฒนาอีอีซี โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง ซึ่งจะทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีต่อการลงทุนและเป็นปัจจัยบวกต่อการขยายตัวของการจัดตั้งธุรกิจมากขึ้น