กระทรวงพาณิชย์ สั่งเอกชน 2 ราย ไม่ให้นำเข้ามันเส้น

มันเส้น

กรมการค้าต่างประเทศ ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปูพรมตรวจมาตรฐานมันเส้นทั้งนำเข้า-ส่งออก ลงดาบฟันผู้ประกอบการนำเข้ามันเส้นที่ไม่ได้มาตรฐาน เจอ 2 ราย พักไม่ให้นำเข้าจนกว่าจะได้มาตรฐาน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลค้ามันเส้น เนื่องจากผลผลิตมันสำปะหลังของประเทศเพื่อนบ้านและของไทยเริ่มทยอยออกสู่ตลาด ส่งผลให้ตลาดซื้อขายมันเส้นคึกคักขึ้นกว่าเดือนก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัด

ซึ่ง คต.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลมาตรฐานมันเส้นทั้งนำเข้าและส่งออก ได้เพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คุมเข้มในเรื่องของมาตรฐานสินค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามันเส้นที่นำเข้าและส่งออกเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

               

ในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาได้สั่งการให้เพิ่มชุดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตามแนวชายแดนที่เป็นจุดนำเข้ามันเส้นจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยจากการตรวจสอบพบผู้ประกอบการ 2 รายนำเข้ามันเส้นที่มีมาตรฐานต่ำกว่าที่กำหนด จึงได้ดำเนินการลงโทษโดยพักทะเบียนผู้ประกอบการดังกล่าว และไม่สามารถนำเข้ามันเส้นได้เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะนำมันเส้นที่มีปัญหาไปปรับปรุงให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด

นอกจากนี้ ยังได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เข้มงวดตรวจมาตรฐานมันเส้นที่ส่งออกควบคู่ไปด้วย ถือเป็นการควบคุมมาตรฐานสินค้าทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

“ประเทศไทยจะต้องเป็นผู้ค้ามันเส้นที่ได้รับการยอมรับจากประเทศคู่ค้าในเรื่องของมาตรฐานสินค้า ซึ่งจะทำให้การค้ามันเส้นของไทยพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน”

Advertisement

การตรวจมาตรฐานมันเส้นนำเข้าและส่งออกจะเป็นไปอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการซื้อขายมันเส้นกันมาก จึงขอส่งสัญญาณไปยังผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องให้เน้นเรื่องมาตรฐานสินค้าเป็นสำคัญ

หากพบผู้ประกอบการรายใดนำเข้าหรือส่งออกมันเส้นที่ไม่ได้มาตรฐาน จะลงโทษตามกฎหมายอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เชื่อว่าผลพลอยได้จากการคุมเข้มมาตรฐานสินค้าจะช่วยให้ราคามันสำปะหลังในประเทศอยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังของไทย