เกษตรฯเร่งชง นบข. เคาะช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ก่อนเข้า ครม. 14 พ.ย. 66

ชาวนา ปลูกข้าว นาข้าว
Photo by Eduardo Prim on Unsplash

เกษตรฯ เร่งเสนอโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการฯข้าว ปีการผลิต 2566/67 ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ จ่อเข้า ครม. 14 พ.ย. 2566

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือการบริหารจัดการข้าว ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต (กข.)

โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า เช้าวันนี้ได้เร่งประชุมคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าว เนื่องจากในช่วงบ่ายจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

               

ซึ่งมีวาระเร่งด่วนคือ การพิจารณาโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท วงเงินงบประมาณจ่ายขาด 56,321.07 ล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอโครงการดังกล่าวต่อ นบข.พิจารณา โดยมอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดเงื่อนไขการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และมอบหมายกรมการค้าภายใน ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นบข. ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องนำเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

รวมทั้งการขอเพิ่มองค์ประกอบของ นบข. จำนวน 3 ราย ได้แก่ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ อีก 2 ราย เป็นกรรมการ และขอเพิ่มองค์ประกอบของ กข.จำนวน 2 ราย เป็นอนุกรรมการ เพื่อให้การดำเนินงานบริหารจัดการข้าวเป็นไปด้วยความราบรื่น คล่องตัว มีการพิจารณาโดยละเอียดถี่ถ้วน รอบคอบ ครบทุกด้าน โดยหาก นบข.มีมติเห็นชอบตามที่ กข.เสนอ ก็จะนำมติดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามระเบียบต่อไป ให้ทันในวันอังคารหน้า (14 พ.ย. 2566)

ขณะเดียวกัน ได้เน้นย้ำการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2566/67 จำนวน 2 โครงการ โดยเฉพาะโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2566/67 ได้กำชับให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เน้นย้ำให้สหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศรับซื้อข้าวหอมมะลิสดจากเกษตรกรในราคาไม่ต่ำกว่าตันละ 12,000 บาทอีกด้วย