ดันสินค้า GI เชียงราย กาแฟดอยช้าง-สับปะรดภูแล สู่ตลาดต่างประเทศ

สินค้า GI เชียงราย กาแฟดอยช้าง-สับปะรดภูแล

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ร่วมพบหารือเกษตรกร “กาแฟดอยช้าง” พร้อมสร้างโอกาสทางการตลาด “สับปะรดภูแลเชียงราย” GI ของเชียงราย เพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปไปตลาดต่างประเทศ

วันที่ 30 มกราคม 2567 นางสาวกนิษฐา กังสวนิช รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลักดันการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) พร้อมส่งเสริมการรักษาควบคุมคุณภาพ การตลาด โดยสำหรับสินค้าที่มีศักยภาพในตลาดต่างประเทศ กรมได้ผลักดันให้ได้รับการตรวจรับรองระบบควบคุมตรวจสอบสินค้า GI ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า GI และความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันจังหวัดเชียงราย มีการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ทั้งสิ้น 8 สินค้า ได้แก่ กาแฟดอยช้าง กาแฟดอยตุง ชาเชียงราย สับปะรดภูแลเชียงราย สับปะรดนางแล เครื่องเคลือบเวียงกาหลง ข้าวก่ำล้านนา และข้าวเหนียวเขี้ยวงูเชียงราย ซึ่งล้วนเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ

โดยเฉพาะ “กาแฟดอยช้าง” ที่ขึ้นทะเบียน GI ในสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี 2558 และล่าสุดขึ้นทะเบียน GI ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 2566 และที่ผ่านมาสามารถสร้างมูลค่าทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 38.5 ล้านบาท/ปี

ปีนี้กรมได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยตรวจรับรอง (Certification Body) ที่ได้รับการรับรองระบบตามมาตรฐานสากลด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือมาตรฐาน ISO 17065 : 2012 เพื่อตรวจรับรองระบบควบคุมตรวจสอบสินค้ากาแฟดอยช้างให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ในด้านการส่งเสริมการตลาด การรักษาควบคุมคุณภาพสินค้า และการป้องกันการละเมิดให้กับสินค้ากาแฟดอยช้างอีกด้วย

นอกจากนี้ กรมได้พบหารือคุณอำนาจ ตันตระกูล ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดอำเภอเมืองเชียงราย (สวน ต.ตระกูล) เกี่ยวกับสถานการณ์การจำหน่ายสับปะรดในปัจจุบัน ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้ผลิตสับปะรดภูแลเชียงรายและสับปะรดนางแลแล้ว ยังได้นำสินค้า GI ดังกล่าวไปต่อยอดสร้างโอกาสทางการตลาด และเป็นจุดเริ่มต้นในการเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปเป็นซอสพริกสับปะรดภูแล สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า GI ผ่านการต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในมิติต่าง ๆ สร้างงานสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดภูแลเชียงรายอย่างยั่งยืนต่อไป


“กรมจะเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยมีตราสัญลักษณ์ GI ไทย เป็นเครื่องยืนยันคุณภาพและมาตรฐานสินค้าจากแหล่งพื้นที่เพาะปลูกโดยตรง โดยผลักดันสินค้าที่ขึ้นทะเบียน GI แล้ว เข้าสู่ระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อรักษามาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ GI ที่สนใจจัดทำระบบควบคุมคุณภาพ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร.1368”