ส่องภารกิจ ‘ไชยา พรหมา’ รมช.เกษตร คุมกรมไหนบ้าง

ไฟฟ้าลัดวงจรเป็นเหตุเพลิงไหม้ห้องทำงาน รมช.เกษตร ‘ไชยา พรหมา’ คุม 4 กรม กรมปศุสัตว์ , กรมฝนหลวงและการบินเกษตร , กรมหม่อนไหม และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงาน เหตุเพลิงไหม้อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้นเพลิงเกิดที่โซนปีกซ้ายของอาคาร ฝั่งห้อง นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นห้องประชุมย่อย ก่อนจะลุกลามไปยังห้องคณะที่ปรึกษา นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ ภายในห้องต้นเพลิงมีเพียงโต๊ะประชุมยาว 1 ตัว เก้าอี้ประมาณ 10 ตัว ส่วนห้องคณะที่ปรึกษา มีโต๊ะทำงาน และเอกสารต่าง ๆ คาดว่าสาเหตุมาจากไฟฟ้าลัดวงจร

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่าก่อนหน้านี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการลงนามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 690/2566 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ว่า เพื่อให้การบริการราชการกระทรวง เป็นไปอย่างเรียบร้อยและรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมอบหมายให้ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำกับดูแลใน 4 หน่วนงาน ได้แก่ กรมปศุสัตว์ , กรมฝนหลวงและการบินเกษตร , กรมหม่อนไหม และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

ส่วน นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำกับดูแล 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการข้าว , กรมพัฒนาที่ดิน , สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และองค์การสะพานปลา

สำหรับอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามคำสั่งดังกล่าว ระบุว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบอำนาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การกำกับดูแล การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้


ส่วนที่เหลือ ร.อ.ธรรมนัส กำกับดูแลโดยตรง ทั้งหมด 12 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานรัฐมนตรี การยางแห่งประเทศไทย และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร