เกิดอะไรขึ้นกับ กยท. “เพิก” ประธานบอร์ดจ่อไขก็อกกลางปี-ผู้ว่าการหมดวาระ ก.ค. 67

ดร.เพิก เลิศวังพง

กยท.ระส่ำ ‘เพิก’ ประธานบอร์ดเตรียมไขก็อก กลางปี 2567 ก่อน ตามด้วย ‘ณกรณ์ ตรรกวิรพัท’ ผู้ว่าการ หมดวาระ ก.ค. 2567

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 แหล่งข่าวจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีสัญญาณว่า ดร.เพิก เลิศวังพง ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) เตรียมยื่นลาออก ในช่วงเดือน มิถุนายน 2567 จะเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567 ทั้งที่ หลังจากเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ซึ่งประกาศนโยบาย 7 ด้านช่วยให้ราคายางขยับขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ 70 บาท

แต่ภายหลังมีสัญญาณว่า ดร.เพิก เตรียมผลักดันงานหลายโครงการ แต่ไม่ผ่านการพิจารณา และยังมีความไม่ลงรอยกันใน กยท.บางประการ ทำให้อาจจะตัดสินใจยื่นลาออก ซึ่งจะเป็นจังหวะก่อนที่นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการใการยางแห่งประเทศไทย หมดวาระในเดือนกรกฎาคม 2567

ย้อนรอย 7 นโยบาย

ภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ‘ดร.เพิก’ ประกาศนโยบายภารกิจหลักของการยางในปี 2567 ภายใต้นโยบาย “อยู่ได้ พอใจ ยั่งยืน” ไว้ 7 ด้าน ได้แก่

1.สร้างตลาดยางมาตรฐานเดียวกัน 500 ตลาดทุกท้องถิ่นทั่วไทย รองรับEU Deforestation-free Products Regulation (EUDR) ซึ่งปัจจุบันมีเพียงไทยและแอฟริกาบางประเทศเท่านั้นที่สามารถทำได้

2.บริหารจัดการโรคใบร่วงอย่างจริงจัง เพื่อลดผลกระทบ

3.เร่งออกโฉนดไม้ยางทุกพื้นที่ทั่วไทย ทั้งยังประสานทำความตกลงเอ็มโอยูกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการออกสินเชื่อสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกยางด้วย

4.สร้างปัจจัยการผลิตแบรนด์การยางเพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกร

5.ผลิตยางล้อแบรนด์การยางThai tyre

6.สนับสนุนผลิตภัณฑ์ปลายน้ำของสถาบันเกษตรกรเน้นการทำตลาดแบบจริงจัง

7.ติดอาวุธทางความรู้และเครื่องมือในการประกอบอาชีพให้เกษตรกรทุกระดับชั้น

ทั้งนี้เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไทย

ราคายางย่อตัว ชงขอซอฟต์โลน

ล่าสุดสถานการณ์ราคายางที่ย่อตัวลงในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2567 ที่ผ่านมา ซึ่ง ดร.เพิกเสนอความเห็นให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเพิ่มแรงซื้อ ด้วยการจัดทำซอฟต์โลน สนับสนุนผู้ประกอบการ โดยให้สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เข้ามาปล่อยสินเชื่อ โดยรัฐสนับสนุน ดอกเบี้ยไม่เกิน 3% คู่ขนานไปกับการเข้มงวดดำเนินการกับขบวนการยางเถื่อนทีุ่ลยจับอย่างต่อเนื่อง

รู้จัก ดร.เพิก เลิศวังพง

สำหรับ ดร.เพิก เลิศวังพง เป็นประธานกรรมการ กยท. เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในวงการยางพารา ทั้งด้านการเกษตร ด้านการตลาด และการบริหาร โดยมีประสบการณ์ทำงานด้านอื่น ๆ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สำเร็จการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และระดับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดยเคยรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กรรมการตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก เลขาธิการคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่ปรึกษา บริษัท เอสเฟรม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และที่ปรึกษาประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรแห่งประเทศไทย


ซึ่งนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 ที่ผ่านมา นายเพิกได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการบริหารจัดการยางพารา เพื่อสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการยางพาราของประเทศ จึงถือได้ว่ามีส่วนในการขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรฯ ให้เกิดผลสำเร็จ